Ar-lein, Mae'n arbed amser

Prosietau Rheoli Cefn Gwlad

Cynllun Gweithredu Adfer Natur Merthyr Tudful (2019-2024)

Gwnaeth Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 gyflwyno dyletswydd gwella bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau (dyletswydd S6) i awdurdodau lleol wrth ymarfer eu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru.

Rhaid i ddyletswydd S6  – awdurdodau lleol geisio ‘cynnal a gwella bioamrywiaeth’ ble bynnag y bo’n bosibl oddi fewn i weithredu eu swyddogaethau’n briodol ac wrth wneud hynny; geisio hyrwyddo ‘gwytnwch ecosystemau’.

 • Bioamrywiaeth (‘amrywiaeth biolegol’)

‘Amrywiaeth bywyd planhigion ac anifeiliaid yn y byd neu mewn cynefin penodol’.

 • Ecosystem

‘Uned weithredol sy’n cynnwys organebau byw (planhigion / anifeiliaid / micro-organebau) oddi fewn i’w hamgylchedd nad yw’n fyw (aer / dŵr / mwynau / pridd) a’r holl ryngweithio amrywiol a chymhleth sy’n digwydd rhyngddyn nhw.

 • Gwytnwch ecosystemau

‘Mae gan ecosystem wydn y gallu i ymateb i amhariad drwy wrthsefyll difrod a chael adferiad cyflym’ 

Mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur Merthyr Tudful yn manylu ar y gweithredoedd a ymgymerwyd ac a gynlluniwyd i’w hymgymryd gan y Cyngor mewn perthynas â dyletswydd S6 yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Bioamrywiaeth ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae’r Cynllun yn archwilio cyflwr cyfredol bioamrywiaeth ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gan ddisgrifio, mewn termau eang, yr amrywiaeth o gynefinoedd a rhywogaethau y gellir eu canfod.

Ymhlith yr enghreifftiau o gynefinoedd a ddarganfuwyd oddi fewn i’r Fwrdeistref Sirol mae:

 • coetir brodorol
 • ffridd
 • rhostir
 • tir pori rhos
 • gwlypdir
 • ardaloedd gwastraff mwynol sydd â llystyfiant wedi ailymddangos yn naturiol
 • afonydd a nentydd

Enghreifftiau o rywogaethau a ddiogelir y gellir eu canfod yn y Fwrdeistref Sirol gan gynnwys:

 • dyfrgi Ewropeaidd
 • ystlumod
 • madfall ddŵr gribog
 • llygoden y dŵr
 • pili-pala britheg y gors
 • Sorbus Leyana

Mae’r Cynllun yn cynnwys codi ymwybyddiaeth, addysg, casglu data, datblygu cynaliadwy a chysylltedd ecolegol.

Partneriaeth Bioamrywiaeth Merthyr Tudful

Cafodd Partneriaeth Bioamrywiaeth Merthyr Tudful ei ffurfio i helpu i weithredu a bodloni targedau’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (mae Cynllun Gweithredu Adfer Natur Merthyr Tudful bellach wedi cymryd ei le – gweler uchod). Y gweithredoedd ar gyfer yr holl gynefinoedd a rhywogaethau o’r cynllun hwn yw cynnal graddau, cyflawni amod ffafriol, adfer, ehangu, cynnal a chynyddu rhywogaethau yn y fwrdeistref.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, ac amrywiaeth o unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol, llywodraeth a heb fod yn rhan o’r llywodraeth.

Os hoffech ymuno neu ddarganfod rhagor am Bartneriaeth Bioamrywiaeth Merthyr Tudful neu os ydych am ragor o wybodaeth am Gynllun Gweithredu Adfer Natur Merthyr Tudful (2019-2024) cysylltwch â Swyddog Bioamrywiaeth Merthyr Tudful.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y