Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolygon Cefn Gwlad

Arolygon Bywyd Gwyllt, Lliniaru a Digolledu

Ceir llawer o wybodaeth am safleoedd a bywyd gwyllt gwarchodedig ond nid yw'n cynnwys pob maes ac efallai nad yw'n gyfredol.  Yn y mwyafrif o achosion bydd angen darganfod mwy am beth sydd ar ddarn o dir, neu os yw'r tir yn warchodedig mewn rhyw ffordd, er mwyn sicrhau bod Deddfwriaeth yn cael ei dilyn; gweler Deddfwriaeth Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt uchod.

Argymhellir pawb i nodi unrhyw faterion posib yn ymwneud a darn o dir cyn gynted ag y bo modd; cyn prynu neu gyflwyno cynlluniau datblygu.  Er enghraifft, mae dros 50 Safle o Bwys i Gadwraeth Natur yng Nghynllun Datblygu Lleol

Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful a nifer o safleoedd ble mae cofnodion hanesyddol o rywogaethau gwarchodedig. 

Os rhagwelir effaith negyddol ar fywyd gwyllt bydd angen rhwystro'r effaith hwn.  Ble ceir tystiolaeth na ellir rhwystro'r effaith hwn bydd angen ei leihau a bydd angen creu buddiannau eraill, gelwir hyn yn lliniaru a digolledu.

Efallai y bydd angen trwydded os credir y bydd rhai rhywogaethau gwarchodedig yn cael eu heffeithio.  Ni ddylid cymryd yn ganiataol y bydd trwydded yn cael ei ganiatáu.

Bydd y Swyddog Cefn Gwlad yn gallu rhoi rhagor o gyngor a chefnogaeth ar y materion hyn.