Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau cefnogi i oedolion a phobl hŷn y mae angen cefnogaeth arnynt.

Cymorth i fyw Gartref yn Annibynnol

Ein nod yw helpu pobl i aros yn ddiogel yn eu cartrefi gyhyd ag sy’n bosibl. Os ydych chi’n cael trafferth ag unrhyw beth i’w wneud â byw’n annibynnol, mae yna amrywiaeth o atebion a gwasanaethau i’ch helpu chi.

Amddiffyn

Beth yw cam-drin a sut i adrodd ar oedolyn sy'n agored i niwed.

Talu am ofal

Gwybodaeth am dalu am ofal

Rheoli materion ariannol personol

Cymorth a chefngoaeth i reoli materion ariannol

Iechyd Meddwl

Cefnogaeth a chyngor ar gadw'ch iechyd a'ch lles meddwl

Beth os ydw i'n methu â gwneud penderfyniadau?

Cymorth i bobl sy'n agored i niwed sy'n methu â gwneud rhai neu'r holl benderfyniadau pwysig am eu bywyda

Canolfannau cymdeithasol a dydd

Gwybodaeth am Ganolfannau cymdeithasol a dydd

Cyffuriau ac Alcohol

Os oes angen cymorth arnoch chi neu rywun rydych yn ei adnabod gyda phroblem cyffuriau neu alcohol gall ein gwasanaethau cefnogi eich helpu.

Gweithgareddau i bobl hŷn

Fforwm a Digwyddiadau 50+

Dewisiadau Amgen i Fyw yn eich Cartref eich Hun

Gwybodaeth am lety amgen yn cynnwys gofal ychwanegol, lleoliadau preswyl a nyrsio os nad ydych yn gallu aros yn eich cartref eich hun mwyach.

Gwybodaeth a chyngor 50+

Strategaethau a wybodaeth ddefnyddiol am 50+

Cymorth gwasanaethau cymdeithasol y tu allan i oriau

Yn darparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol mewn argyfwng mewn sefyllfaoedd brys sy'n codi y tu allan i oriau swyddfa arferol.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y