Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfnewidiad Cyntaf Cynllun Datblygu Lleol 2016 –2031

 

Mae’n ofynnol yn ôl y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 fod y Cyngor yn monitro ac adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae CDLlau cyfredol yn rhan hanfodol o’r system gynllunio a arweinir gan gynllun o dan bolisi cenedlaethol a osodir gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn paratoad o Adroddiad Adolygu ar y CDLl Mabwysiedig cyfredol, a chymeradwyo Cytundeb Cyflenwi â Llywodraeth Cymru yn Awst 2016, dechreuodd y Cyngor ar y gwaith ar gyfer ei Gynllun Datblygu Lleol Amnewid Cyntaf 2016-2031.

Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl newydd yn amnewid â’r CDLl mabwysiedig cyfredol (sy’n para tan 2021) a fydd yn cael ei ddefnyddio i arwain twf yn y dyfodol a helpu i wneud penderfyniadau cynllunio. Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr holl ddogfennau perthnasol i’r CDLl Amnewid a chamau’r Cynllun paratoi a gyrhaeddwyd hyd yma.

Newidiadau Canolbwyntiedig – Ymgynghoriad Cyhoeddus

Mae’r Cyngor wedi ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr Ymgynghoriad Cyhoeddus y Cynllun Adnau Amnewid ( a gynhaliwyd o 30 Gorffennaf - 10 Medi 2018), gan gynnwys yr angen am nifer cyfyngedig o newidiadau a elwir yn ‘Newidiadau Canolbwyntiedig’. Mae’r newidiadau hyn yn ceisio sicrhau fod y Cynllun yn ‘gadarn’ ac yn bodloni’r profion cadernid a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd cadernid y Cynllun yn cael ei bennu yn y pendraw gan Archwiliwr Annibynnol a fydd yn cynnal ‘Archwiliad Cyhoeddus’.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos o hyd yn digwydd am Newidiadau Canolbwyntiedig o ddydd Llun 21 Ionawr tan ddydd Llun 4 Mawrth 2019.

Mae’r Newidiadau Canolbwyntiedig wedi eu gosod yn y dogfennau canlynol: dogfen  Amserlen y Newidiadau Canolbwyntiedig i'r Cynllun Adnau Amnewid (Rhagfyr 2018) sy’n cyd-fynd ag  Adendwm Arfarniad o Gynaliadwyedd (Rhagfyr 2018) ac Adendwm Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Asesiad Priodol) (Rhagfyr 2018).

Gellir gweld Dogfennau Cyflwyno CDLl ar-lein yma. Neu, gellir gweld copïau papur o’r Dogfennau Cyflwyno ym mhrif swyddfeydd y Cyngor, y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN ac yn yr holl leoliadau adnau a restrir isod yn ystod oriau agor arferol:

 • Swyddfeydd y Cyngor, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ
 • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF
 • Hyb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, CF48 1UT
 • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful, CF46 5ET
 • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS
 • Llyfrgell Gymunedol Aberfan, Heol Pantglas, Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QE

Gellir gweld yr Hysbysiad o Gyflwyno ac Ymgynghoriad Newidiadau Canolbwyntiedig yma.

Rhaid i’r sylwadau am y Newidiadau Canolbwyntiedig a’r dogfennau cefnogi gael eu gwneud yn ysgrifenedig ac mae ffurflen sylwadau ar gael i chi gyflwyno eich sylwadau. Mae copïau o’r ffurflenni sylwadau hefyd ar gael o’r lleoliadau Adnau a restrir uchod.

Rhaid bod y Cyngor yn derbyn y sylwadau erbyn canol nos ddydd Llun 4 Mawrth 2019 a dylid eu hanfon i:

 • E-bost devplanning@merthyr.gov.uk neu
 • Post i: Tîm CDLl, CBSMT, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ.

Cyflwyno’r CDLl Amnewid i’w Archwilio

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar 16 Ionawr 2019 cafodd y CDLl Amnewid a dogfennaeth gefnogol eu ‘cyflwyno’ i Lywodraeth Cymru ac Arolygaeth Gynllunio ar gyfer Archwilio Annibynnol ddydd Llun 21 Ionawr 2019.

Yn dilyn cau’r ymgynghoriad ar 4 Mawrth, caiff sylwadau a dderbyniwyd am y Newidiadau Canolbwyntiedig eu pasio ymlaen i’r Arolygaeth Gynllunio a chaiff Archwiliwr Cynllunio Annibynnol ei benodi. Bydd yr Archwiliwr yn ystyried y sylwadau ochr yn ochr yr holl ddogfennau CDLl eraill a gyflwynir (yn cynnwys, er enghraifft, sail dystiolaeth a dogfennau ymgynghori o gamau’r Strategaeth a Ffafrir a’r Cynllun Adnau) fel rhan o’r Archwiliad i mewn i gadernid y CDLl Amnewid.  

Caiff Swyddog Rhaglen ei benodi fel pwynt cyswllt annibynnol rhwng cyfranogwyr a’r Archwiliwr. Caiff hysbysiad ei roi i’r holl gynrychiolwyr o benodiad yr Archwiliwr, yn cynnwys manylion o’r lle a’r amser y bydd yr Archwiliad yn cael ei gynnal. Caiff hysbysiad ei gyhoeddi hefyd ar wefan y Cyngor.

Bydd manylion pellach o’r Archwiliad Cyhoeddus ar gael ar wefan Archwilio a gaiff ei chyhoeddi ar ôl penodi’r Archwiliwr Cynllunio. Bydd y wefan Archwilio yn cael ei diweddaru drwy gydol yr Archwiliad wrth i ragor o fanylion fod ar gael.

Cynllun Adnau Amnewid

Yn dilyn ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir yn 2017, gwnaeth y Cyngor baratoi’r Cynllun Adnau Amnewid. Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos o 30 Gorffennaf i 10 Medi 2019 ac mae’r Cynllun Adnau a’r dogfennau cefnogi wedi eu rhestru isod.

Dogfennau Ymgynghorol Adnau Craidd:

Mae fersiwn hawdd ei darllen o’r Cynllun Adnau Amnewid hefyd ar gael yma.

 Papurau cefndir Adnau:

Dogfennau perthnasol eraill:

Yn ystod y cyfnod ymgynghorol bydd copïau caled o’r Dogfennau Adnau ar gael yma:

 • Swyddfeydd y Cyngor, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN
 • Swyddfeydd y Cyngor, Uned 5,Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful CF48 4TQ;
 • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AF;
 • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful CF48 3HS;
 • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful CF46 5ET;
 • Llyfrgell Gymunedol Aber-fan, Heol Pantglas, Aber-fan, Merthyr Tudful CF48 4QE;
 • Hwb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, Merthyr Tudful CF48 1UT

 

Camau Paratoi Cynllun a Gyrhaeddwyd hyd yma

Adroddiad Adolygu CDLl 2006-2021:

Cafwyd adolygiad cyflawn o’r CDLl Mabwysiedig 2006-2021 a ddechreuwyd ym mis Mai 2015 gan ddiweddu mewn cynhyrchu Adroddiad Adolygiad, a gafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 20 Ebrill 2016. Gwnaeth yr Adroddiad Adolygiad argymell paratoi CDLl Amnewid a gellir ei gael  yma.

Cytundeb Cyflenwi:

Cafodd y Cytundeb Cyflenwi (CC) ar gyfer paratoi CDLl Amnewid Cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2016 -2031 ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 13 Gorffennaf 2016 a chytunwyd gan Lywodraeth Cymru ar 10 Awst 2016. Mae’r CC yn cynnwys amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl Amnewid a Cynllun Ymglymiad Cymunedol (CYC) sy’n gosod allan sut a phan fydd rhanddeiliaid a’r gymuned yn gallu cyfrannu at y broses paratoi cynllunio.

Gellir gweld y Cytundeb Cyflenwi yma.

Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol:

Gwnaeth y cyngor wahodd cyflwyniad y safleoedd ymgeisiol i gael eu cynnwys yn y CDLl Amnewid o 30 Awst 2016 tan 2 Rhagfyr 2016. Cafodd 98 o safleoedd ymgeisiol eu cyflwyno i’w hystyried, un ai i’w datblygu neu ddiogelu, ar yr adeg honno. Gwnaeth yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, a redodd o 14 Gorffennaf 2017 a 6 Hydref 2017, yn darparu cyfle pellach i gyflwyno safleoedd. Cafodd 5 safle pellach eu cyflwyno ac maen nhw’n cael eu cynnwys ar Restr Safleoedd Ymgeisiol Hydref 2017.

Mae Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol yn cynnwys mapiau safle unigol o 103 safle a gyflwynwyd i’w hystyried. Caiff pob map ei ddilyn gan Arfarniad Cynaliadwyedd (AC), prif ddiben hynny yw dynodi goblygiadau cynaliadwyedd posibl y safleoedd a gynhwysir ar y gofrestr.

Gellir gweld copi o Gofrestr y Safleoedd Ymgeisiol Hydref 2017 yma.

Gwahoddwyd sylwadau am y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol cychwynnol Mehefin 2017 yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus y Strategaeth a Ffefrir ac ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol a ddiweddarwyd Hydref 2017 o 13 Hydref 2017 tan 24 Tachwedd 2017. Gellir gweld sylwadau am y the Safleoedd ymgeisiol yma.

Strategaeth a Ffefrir:

Yn dilyn cymeradwyo Cytundeb Cyflenwi dechreuodd y Cyngor baratoi’r Strategaeth a Ffefrir (SFf). Mae’r SFf yn gosod allan cyfeiriad cyffredinol a gynigir i CDLl Amnewid Merthyr Tudful 2016-2031. Mae’n gosod allan diagram, gweledigaeth, strategaeth a nodau allweddol. Gan wybod ei fod ar gyfer cynllun amnewid, roedd hefyd yn cynnwys rhai polisïau manwl a fyddai fel arfer yn cael eu canfod yn ystod cam y Cynllun Adnau. Gellir dod o hyd i’r Strategaeth a Ffefrir yma.

Gwnaeth y Cyngor ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir CDLl Amnewid y Cyngor a’r dogfennau a oedd yn cyd-fynd (a elwir hefyd y cam ymgynghori cyn adnau) o 14 Gorffennaf tan 6 Hydref 2017. Rhoddwyd ystyriaeth i’r holl sylwadau priodol a gyflwynwyd wrth baratoi’r Cynllun Adnau, a gellir gweld canlyniadau hyn yn Adroddiad Ymgynghoriad Cychwynnol CDLl Mehefin 2018 (gweler uchod).

Cynllun Adnau:

Yn dilyn ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffafrir yn 2017 gwnaeth y Cyngor baratoi Cynllun Adnau Amnewid. Gwnaeth ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos am y Cynllun Adnau Amnewid ddigwydd o ddydd Llun 30 Gorffennaf tan ddydd Llun 10 Medi 2018. Caiff y dogfennau Cynllun Adnau a’r papurau cefndir cefnogol eu rhestru uchod.

Mae’r  Gofrestr Sylwadau Cynllun Adnau Amnewid (Tachwedd 2018) yn darparu copi o sylwadau a wnaed yn briodol a gafodd eu derbyn gan y Cyngor yn ystod cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus y Cynllun Adnau. Mae copïau caled o’r Gofrestr Sylwadau ar gael i’w gweld yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ ac yn yr holl leoliadau Adnau ar ofyn yn sgil maint y gofrestr. Os ydych am weld y gofrestr yn y lleoliadau hyn cysylltwch â’r swyddogion yn y Tîm CDLl gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Os ydych am wybodaeth ynghylch y CDLl cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio:

Uned 5, Parc Busnmes Triongl,
Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ
Phone/Ffon:  01685 726279
Email/E-bost: devplanning@merthyr.gov.uk

 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y