Croeso i MERTHYR.GOV.UK

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Haws, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth Coronafeirws (COVID-19) diweddaraf

Gwnewch Ar-lein

Mynediad at wasanaethau'r cyngor gan gynnwys talu, adrodd a gwneud cais.

Pleidleisio ac Etholiadau

O'r mathau o etholiadau a sut i gofrestru i sut a ble i bleidleisio a chanlyniadau etholiadau.

Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, gwybodaeth am gyfarfodydd, agendau a chofnodion.

Cynrychiolwyr Etholedig

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, eich AS, eich AC a gwybodaeth am Gynghorau Cymuned.

Cyfamod Cymunedol i'r Lluoedd Arfog

Dysgwch am y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i bersonél ein lluoedd arfog.

Gwybodaeth Maer

Gwybodaeth am y Maer, arweinydd etholedig a Phrif Ddinesydd Merthyr Tudful a’n Maer Ieuenctid

Dweud Eich Dweud

Dweud eich dweud am wasanaethau'r cyngor.

Cyllid y Cyngor

Gwybodaeth am berfformiad ariannol y Cyngor.

Ein Gweledigaeth a'n Nodau

Gweledigaeth ac egwyddorion arweiniol Cyngor Merthyr Tudful.

Strategaethau, Cynlluniau a Pholisïau

Dewch o hyd i gynlluniau a pholisïau ar gyfer ein holl wasanaethau.

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Casglu a chadw gwybodaeth bersonol a gwneud cais am wybodaeth gan y Cyngor.

Data Agored

Rydym wedi ymrwymo i gyhoeddi mwy a mwy o’n data fel y gallwn weithredu’n agored a thryloyw.

Gweithio mewn Partneriaeth

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o gwmnïau i gyflwyno gwasanaethau.

Cydraddoldeb a'r Gymraeg

Gwybodaeth am gydraddoldeb a materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg.

Cyfathrebu

Gweler ein polisïau cyfathrebu, gwybodaeth ymgynghori, papur newydd Contact, a gwybodaeth dechnegol am y wefan gan gynnwys cwcis, hygyrchedd a phreifatrwydd.

Datgarboneiddio

Am wybodaeth ynghylch sut y mae’r Cyngor yn gweithio tuag at allyriadau Carbon Sero-Net er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Fideos y Cyngor ac Ymholiadau’r Cyfryngau

Ymholiadau gan y cyfryngau a phrotocolau cyhoeddusrwydd.

Gwybodaeth Brexit

Ar y cyd â’n partneriaid rhanbarthol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi bod yn paratoi ar gyfer ymadawiad Prydain â’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020.

Hysbysiadau Cyhoeddus a Chyfreithiol

Hysbysiadau cyhoeddus a chyfreithiol cyfredol a blaenorol.

Sylwadau, Cwynion a Chanmoliaeth

Dweud eich dweud am wasanaethau'r Cyngor.

Mwy am MERTHYR.GOV.UK