Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dewch o hyd i'ch cynghorydd

Chwilio yn ôl enw, ward neu blaid wleidyddol

Amserlen cyfarfodydd

Calendr o gyfarfodydd

Pwyllgorau

Gweld strwythur pwyllgorau, dogfennau a phwy sy'n bresennol

Chwilio Papurau Pwyllgor

Cyfleuster chwilio sy’n eich galluogi i ddod o hyd i adroddiadau, agendâu a chofnodion pob cyfarfod pwyllgor.

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Mae cynghorywyr yn mynd i lawer o gyfarfodydd gwahanol y cyngor. Edrychwch ar gofnodion o'u presenoldeb.

Pwyllgorau Craffu

Dysgwch ragor am y Pwyllgorau Craffu ym Merthyr Tudful

Cyflogau, treuliau a lwfansau

Dysgwch ragor am gyflogau, treuliau a lwfansau a delir i'r cynghorwyr

Cod ymarfer cynghorwyr

Yn nodi'r rheolau sy'n llywodraethu ymddygiad ein haelodau

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Dysgwch ragor am Banel Heddlu a Throseddu De Cymru y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn awdurdo cartref iddo

Rôl cynghorwr

Yr hyn mae cynghorydd yn ei wneud ar ôl cael ei ethol.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y