Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, gwybodaeth am gyfarfodydd, agendau a chofnodion.

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd

Chwilio yn ôl enw, ward neu blaid wleidyddol.

Amserlen Cyfarfodydd

Calendr o Gyfarfodydd.

Pwyllgorau

Gweld strwythur pwyllgorau, dogfennau a phwy sy'n bresennol.

Chwilio Papurau Pwyllgor

Cyfleuster chwilio sy’n eich galluogi i ddod o hyd i adroddiadau, agendâu a chofnodion pob cyfarfod pwyllgor.

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

Mae cynghorwyr yn mynd i lawer o gyfarfodydd gwahanol y cyngor. Edrychwch ar gofnodion o'u presenoldeb.

Pwyllgorau Craffu

Dysgwch ragor am y Pwyllgorau Craffu ym Merthyr Tudful.

Cyflogau, Treuliau a Lwfansau

Dysgwch ragor am gyflogau, treuliau a lwfansau a delir i'r Cynghorwyr.

Cod Ymarfer Cynghorwyr

Yn nodi'r rheolau sy'n llywodraethu ymddygiad ein haelodau.

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Dysgwch ragor am Banel Heddlu a Throseddu De Cymru y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn awdurdo cartref iddo.

Rôl cynghorwr

Yr hyn mae cynghorydd yn ei wneud ar ôl cael ei ethol.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

Blaenraglen Waith y Cabinet

Mae'r Rhaglen Ymlaen Gwaith yn manylu ar y penderfyniadau y mae'r Cabinet yn disgwyl eu gwneud dros y pedwar mis nesaf