Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, gwybodaeth am gyfarfodydd, agendau a chofnodion.

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd

Chwilio yn ôl enw, ward neu blaid wleidyddol.

Amserlen Cyfarfodydd

Calendr o Gyfarfodydd.

Pwyllgorau

Gweld strwythur pwyllgorau, dogfennau a phwy sy'n bresennol.

Chwilio Papurau Pwyllgor

Cyfleuster chwilio sy’n eich galluogi i ddod o hyd i adroddiadau, agendâu a chofnodion pob cyfarfod pwyllgor.

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Mae cynghorywyr yn mynd i lawer o gyfarfodydd gwahanol y cyngor. Edrychwch ar gofnodion o'u presenoldeb.

Pwyllgorau Craffu

Dysgwch ragor am y Pwyllgorau Craffu ym Merthyr Tudful.

Swyddi Gwag Cyfethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella gwasanaethau cyhoeddus lleol? Gwneud cais i ddod yn Aelod cyfetholedig ar un o Bwyllgorau Craffu’r Cyngor

Cyflogau, treuliau a lwfansau

Dysgwch ragor am gyflogau, treuliau a lwfansau a delir i'r Cynghorwyr.

Cod Ymarfer Cynghorwyr

Yn nodi'r rheolau sy'n llywodraethu ymddygiad ein haelodau.

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Dysgwch ragor am Banel Heddlu a Throseddu De Cymru y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn awdurdo cartref iddo.

Rôl cynghorwr

Yr hyn mae cynghorydd yn ei wneud ar ôl cael ei ethol.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y