Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trosglwyddo a Derbyn canol Tymor

Mae cais i newid ysgol yn digwydd fel rheol pan fo teulu yn symud tŷ ac nid yw’n ymarferol i’r plentyn/plant deithio i’r ysgol bresennol. Gall y symud tŷ fod o fewn y sir (symud o un cyfeiriad i gyfeiriad arall ac un ysgol i ysgol arall o fewn Merthyr Tudful) neu gall y teulu fod yn symud o rywle arall i Ferthyr Tudful.

Mae’r dudalen hon yn esbonio sut i wneud cais am ysgol os oes rhaid newid ysgol prif-ffrwd ym Merthyr Tudful.

Mae’n bwysig ystyried y pwyntiau canlynol yn ofalus cyn penderfynu newid ysgol eich plentyn.

  • Os yw eich plentyn yn cael problemau yn ei ysgol bresennol ac rydych yn ystyried ei symud, mae’n bwysig eich bod yn trefnu cyfarfod gyda athro/athrawes eich plentyn i geisio datrys problemau cyn ei symud. Symud ysgol yw'r dewis olaf.
  • Mae cynnydd plant sy’n trosglwyddo o un ysgol i ysgol arall yn sylweddol is na phlant eraill ac yn is fyth ymysg disgyblion sy’n gwneud sawl newid o fewn blwyddyn.
  • Os yw eich plentyn mewn cyfnod pwysig (ym mlwyddyn 10 neu 11) mae’n debygol na fydd yr ysgol yr ydych yn dymuno trosglwyddo iddi gyda’r un dewisiadau pynciau a’ch ysgol bresennol ac ar gyfnod dysgu gwahanol. Mae’n bosib na fydd gwaith sydd wedi ei gyflawni tuag at arholiadau TGAU yn gallu cael ei ddefnyddio. Gall hyn gael effaith niweidiol ar ganlyniadau arholiadau eich plentyn.

Pryd gallwch wneud cais

Os ydych yn dymuno trosglwyddo eich plentyn i ysgol arall, rhaid gwneud cais trosglwyddo ‘canol tymor’. Gallwch wneud hyn unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn ysgol.

Os ydych yn symud tŷ, gallwch wneud cais ymlaen llaw ond mae’n rhaid i’ch plentyn allu cymryd eu lle o fewn 10 diwrnod i’r dyddiad a gynigwyd.

Os ydych yn dymuno i drosglwyddo canol tymor ddechrau ym mis Medi rhaid derbyn cais erbyn Mehefin 30 ain   y flwyddyn honno.

Cyn gwneud cais, edrychwch ar ddalgylch ysgolion er mwyn penderfynu ar yr ysgol fwyaf addas.

Does dim sicrwydd bod lle yn eich dewis ysgol.

Nodwch y byddwch chi yn gyfrifol am drafnidiaeth eich plentyn i unrhyw ddewis ysgol, oni bai eich bod yn cwrdd â’r gofynion neu yn ceisio am eich ysgol ddalgylch.

Os ydych yn aros am ganlyniad cais trosglwyddo yn ystod gwyliau ysgol rhaid i chi aros nes bydd rhywun ar gael o’r Tîm Derbyniadau Ysgolion i’ch cynghori ar y cais.

Mae Ceisiadau Canol Tymor i’w gwneud trwy ddilyn y linc i’r ffurflen gais isod.

Dechrau Nawr

Nodwch, ar ôl cyflwyno eich ffurflen gais, bydd y Tîm Derbyniadau Ysgol yn ceisio mwy o wybodaeth o’ch ysgol bresennol. Gall y trosglwyddo cymryd hyd at 15 diwrnod ysgol i’w gwblhau o ddyddiad derbyn y wybodaeth o’ch ysgol bresennol.

Mae angen gwneud ceisiadau ar gyfer Ysgol Arbennig Greenfield trwy ein hadran Anghenion Addysgol Ychwanegol ar (01685 724616).

Mae angen gwneud ceisiadau ar gyfer ysgolion WaG, fel ysgolion Catholig yn uniongyrchol gyda’r ysgol.

Am wybodaeth bellach a chyngor, cysylltwch â Thîm Derbyniadau Ysgolion trwy ddefnyddio'r ffurflen ‘ Cysylltwch â ni’ ar ochr y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni