Ar-lein, Mae'n arbed amser

Apelio yn erbyn Derbyniad Ysgolion

Mae gan bob Ysgol ym Merthyr Tudful rif derbyn sy’n cael ei osod mewn perthynas â gallu’r ysgol i osod disgyblion. Mae’r wybodaeth ganlynol yn berthnasol i drefniadau derbyn ysgolion cymunedol, mae trefniadau derbyn ysgolion a gefnogir eglwysig i’w gweld yn llyfryn derbyn yr ysgolion yn uniongyrchol gan yr ysgolion ei hun.

Bydd plentyn fel arfer yn cael cynnig lle mewn Ysgol gymunedol o ddewis y rhiant/ ofalwr oni bai bod y rhif derbyn wedi ei gyrraedd. Pan fo mwy o geisiadau na lleoedd, bydd yr awdurdod lleol yn derbyn plant yn y drefn flaenoriaeth ganlynol:

Bydd y flaenoriaeth gyntaf gan yr ALl yn mynd i ‘Blant mewn Gofal’ adeg eu derbyn i’r ysgol.

Yn unol â newidiadau deddfwriaethol diweddar, bydd yr awdurdod yn rhoi blaenoriaeth i blant mewn gofal pan fo mwy o geisiadau na llefydd oni bai am yr eithriadau canlynol:

  • Rhaid i ysgolion sydd wedi eu nodi i gael natur grefyddol roi blaenoriaeth i blant mewn gofal o grefydd yr ysgol na phlant o’r grefydd honno. Dylent hefyd roi blaenoriaeth i Blant mewn Gofal sydd ddim o’r grefydd honno na phlant eraill sydd ddim o’r grefydd honno.
  • Dylai ysgolion sydd â darpariaeth i ddewis trwy allu rhoi blaenoriaeth i Blant mewn Gofal sydd wedi eu derbyn ar sail gallu na phlant eraill a ddewiswyd ar sail gallu. Dylai Plant mewn Gofal sydd ddim wedi eu dewis ar sail gallu gael blaenoriaeth dros blant sydd ddim wedi derbyn lle ar y sail honno.
  • Dylai ysgolion sydd â darpariaeth bandio roi blaenoriaeth i Blant mewn Gofal o fewn pob band dros blentyn sy’n gymwys i’r ysgol honno o fewn y band.
  • Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol honno.
  • Plant yr argymhellir iddynt fynychu am resymau meddygol seicolegol (rhaid i hyn gael ei gadarnhau gan ymgynghorwyr proffesiynol yr ALl).
  • Plant gyda brodyr a chwiorydd sy’n byw yn yr un cartref yn yr ysgol ym Medi 2024. Os bydd y plentyn olaf i gael ei dderbyn yn efail neu yn dripled bydd yr awdurdod yn ystyried derbyn brawd/chwaer arall ond yn ystyried deddfwriaeth maint dosbarth.
  • Pan fo lleoedd ar ôl yn dilyn pob un o’r categorïau uchod, neu pan fo angen gwahaniaethu rhwng plant yn y categorïau hyn, bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail pellter rhwng yr ysgol a’r cartref (fel y nodir yn erfyn ‘mapio ysgolion’ yr awdurdod mewn perthynas â’r llwybr cerdded byrraf sydd ar gael o giât yr ysgol i ddrws ffrynt y plentyn) bydd plant yn byw agosaf yn derbyn blaenoriaeth.

Yn y mwyafrif llethol o achosion bydd plant yn derbyn lle yn dewis cyntaf y rhiant/ ofalwr. Ond os nad yw plentyn yn derbyn lle yn dewis cyntaf y rhieni, gall rhieni/ ofalwyr apelio i Banel Apeliadau Annibynnol. Bydd y panel hwn yn pennu os yw’r ysgol yn llawn, ac os yn yr achos hwn bod cais y rhieni yn un cryf ac y dylid cynnig lle i’r plentyn.

Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt am gyngor 01685 725000.