Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfnewidiad Cyntaf Cynllun Datblygu Lleol 2016–2031

 

Mae’n ofynnol yn ôl y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 fod y Cyngor yn monitro ac adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae CDLlau cyfredol yn rhan hanfodol o’r system gynllunio a arweinir gan gynllun o dan bolisi cenedlaethol a osodir gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn paratoad o Adroddiad Adolygu ar y CDLl Mabwysiedig cyfredol, a chymeradwyo Cytundeb Cyflenwi â Llywodraeth Cymru yn Awst 2016, dechreuodd y Cyngor ar y gwaith ar gyfer ei Gynllun Datblygu Lleol Amnewid Cyntaf 2016-2031.

Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl newydd yn amnewid â’r CDLl mabwysiedig cyfredol (sy’n para tan 2021) a fydd yn cael ei ddefnyddio i arwain twf yn y dyfodol a helpu i wneud penderfyniadau cynllunio. Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr holl ddogfennau perthnasol i’r CDLl Amnewid a chamau’r Cynllun paratoi a gyrhaeddwyd hyd yma.

Ymgynghoriad Cyhoeddus am y Newidiadau i’r Materion sy’n Codi yn y CDLl Amnewid - Ddydd Llun 9 Medi – 21 Medi 2019

Fel rhan o’r Archwiliad i’r Cynllun Datblygu Lleol 2016-2031, mae’r Cyngor wedi cynnig nifer o newidiadau i’r Cynllun a gyflwynwyd, sef ‘Newidiadau i’r Materion sy’n Codi’ neu MAC. Mae’r newidiadau hyn yn ymateb i’r materion a godwyd gan yr Arolygydd yn Sesiynau Gwrandawiad yr Archwiliad a gynhaliwyd rhwng 25 Mehefin a 21 Awst 2019. Diben y MAC yw ceisio sicrhau fod y Cynllun yn ‘gadarn’ ac yn unol â phrofion cadernid a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd ‘cadernid’ y Cynllun yn cael ei bennu gan yr Arolygydd penodedig, a fydd yn cyflwyno adroddiad terfynol i’r Cyngor.

Mae’r Newidiadau i’r Materion sy’n Codi wedi eu gosod yn Amserlen y Newidiadau i’r Materion sy’n Codi  i’r Cynllun Adnau Amnewid (Medi 2019) sy’n amodol ar ymgynghoriad cyhoeddus o 6 wythnos o ddydd Llun 9 Medi 2019 tan ganol nos ddydd Llun 21 Hydref 2019.

Er hwylustod, mae fersiwn gyfansawdd o Ddatganiad Ysgrifenedig y Cynllun Adnau Amnewid fel y'i diwygiwyd gan y Newidiadau sy'n Codi Materion (Medi 2019) hefyd ar gael i'w gweld yma.

Mae dogfennau cefnogi eraill, gan gynnwys Adroddiad Adendwm Gwerthuso Cynaliadwyedd (Medi 2019) ac Adroddiad Adendwm Asesiad Priodol Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd (Medi 2019) hefyd yn amodol ar ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn. Gellir gweld Hysbysiad o’r Ymgynghoriad Cyhoeddus i’r Newidiadau i’r Materion sy’n Codi yma.

Yn dilyn cau’r ymgynghoriad i’r Newidiadau i’r Materion sy’n Codi, caiff yr holl sylwadau a wnaed yn briodol eu trosglwyddo i’r Arolygydd i’w hystyried fel rhan o’r Archwiliad. Rhagwelir y bydd Adroddiad yr Arolygydd ar gadernid y CDLl yn cael ei gyflwyno erbyn Rhagfyr 2019.

Mae copïau papur o Amserlen y Newidiadau i’r Materion sy’n Codi, dogfennau cysylltiedig yr ymgynghoriad a ffurflen sylwadau i gynnig sylwadau ar gael i’w gweld yn ystod yr oriau agor arferol yn:

 • Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN
 • CBSMT, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ
 • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF
 • Hyb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, Merthyr Tudful, CF48 1UT
 • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful, CF46 5ET
 • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS
 • Llyfrgell Gymunedol Aberfan, Heol Pantglas, Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QE

Rhaid i sylwadau am y Newidiadau i’r Materion sy’n Codi neu’r dogfennau cysylltiedig: Gwerthuso Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd, gael eu derbyn gan y Cyngor yn ysgrifenedig yn y cyfeiriadau penodol a nodir isod erbyn ganol nos 21 Hydref 2019.

Noder fod yr holl sylwadau a wnaed yn briodol mewn ymgynghoriadau cyhoeddus CDLl blaenorol wedi cael eu hystyried eisoes gan yr arolygydd penodedig fel rhan o’r Archwiliad. Dylai sylwadau yn ystod y cam hwn fod yn berthnasol i Newidiadau i’r Materion sy’n Codi arfaethedig yn unig.

Gallwch un ai e-bostio’r ffurflen sylwadau wedi ei chwblhau i: devplanning@merthyr.gov.uk neu eu postio i:

Tîm CDLl, CBSMT, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ

Cyflwyno’r CDLl Amnewid ar gyfer ei Archwilio

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar  16 Ionawr 2019 cafodd y CDLl Amnewid a dogfennau cefnogi eu ‘cyflwyno’ i Lywodraeth Cymru a’r Arolygaeth Gynllunio ar gyfer Archwiliad annibynnol ddydd Llun 21 Ionawr 2019.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar nifer cyfyngedig o ‘Newidiadau Ffocws’ sy’n ceisio sicrhau fod y Cynllun yn ‘gadarn’ o 21 Ionawr tan 4 Mawrth 2019. Derbyniwyd copi o’r sylwadau a dderbyniwyd am y Newidiadau Ffocws a chafodd crynodeb o’r adroddiad ymgynghori ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a’r Arolygaeth Gynllunio ar 18 Mawrth 2019.

Gellir dod o hyd i ‘Amserlen Newidiadau Ffocws i’r Cynllun Amnewid Adnau’ (Rhagfyr 2018), Cofrestr Sylwadau Newidiadau Ffocws (Mawrth 2019) a’r Adroddiad Ymgynghorol (Mawrth 2019) ar dudalen Dogfennau Cyflwyno CDLl  .

Yn dilyn derbyn y CDLl yn ffurfiol ar 20 Mawrth 2019, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mr Paul Selby BEng (Anrh) MSc MRTPI i arwain yr ‘Archwiliad Cyhoeddus’ annibynnol i asesu cyfanrwydd y CDLl.

Bydd yr Archwiliwr yn ystyried yr holl sylwadau a wnaed yn briodol ochr yn ochr â’r holl ddogfennau CDLl eraill a gyflwynwyd (gan gynnwys, er enghraifft, y dogfennau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac ymgynghoriad o’r camau Strategaeth a Ffafrir a Chynllun Adnau) fel rhan o’r Archwiliad. Ar ôl gorffen yr Archwiliad, bydd yr Archwiliwr yn cyhoeddi Adroddiad ar Gyfanrwydd y CDLl Amnewid, gan roi argymhellion ar gyfer gweithredu y bydd y Cyngor yn rhwym iddynt.

Caiff y broses archwilio ei weinyddu gan y Swyddog Rhaglen, Tracey Smith, sy’n annibynnol o’r Cyngor ac a fydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd yr Archwiliwr. Hysbysir yr holl gynrychiolwyr o’r penodiad o’r Archwiliwr, gan gynnwys manylion o’r lle a’r amser y caiff yr Archwiliad ei gynnal. Caiff hysbysiad ei gyhoeddi hefyd ar wefan y Cyngor.

Caiff manylion pellach o’r Archwiliad Cyhoeddus eu cyhoeddi ar  Wefan yr Archwiliad a gaiff ei diweddaru’n rheolaidd drwy gydol proses yr Archwiliad wrth i fanylion pellach ddyfod ar gael.

Gellir gweld Dogfennau Cyflwyno DCLl ar-lein  yma

Neu, gellir gweld Dogfennau Cyflwyno ym mhrif swyddfeydd y Cyngor, y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN ac ym mhob lleoliad adnau arall a restrir isod yn ystod oriau agor arferol:

 • Swyddfeydd y Cyngor, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ
 • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF
 • Hyb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful,  CF48 1UT
 • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful, CF46 5ET
 • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS
 • Llyfrgell Gymunedol Aberfan, Heol Pantglas, Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QE

Gellir gweld copi o’r Hysbysiad o Gyflwyno  yma.

Cynllun Adnau Amnewid

Yn dilyn ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir yn 2017, gwnaeth y Cyngor baratoi’r Cynllun Adnau Amnewid. Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos o 30 Gorffennaf i 10 Medi 2019 ac mae’r Cynllun Adnau a’r dogfennau cefnogi wedi eu rhestru isod.

Dogfennau Ymgynghorol Adnau Craidd:

Mae fersiwn hawdd ei darllen o’r Cynllun Adnau Amnewid hefyd ar gael yma.

 Papurau cefndir Adnau:

Dogfennau perthnasol eraill:

Yn ystod y cyfnod ymgynghorol bydd copïau caled o’r Dogfennau Adnau ar gael yma:

 • Swyddfeydd y Cyngor, Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful CF47 8AN
 • Swyddfeydd y Cyngor, Uned 5,Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful CF48 4TQ;
 • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AF;
 • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful CF48 3HS;
 • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful CF46 5ET;
 • Llyfrgell Gymunedol Aber-fan, Heol Pantglas, Aber-fan, Merthyr Tudful CF48 4QE;
 • Hwb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, Merthyr Tudful CF48 1UT

 

Camau Paratoi Cynllun a Gyrhaeddwyd hyd yma

Adroddiad Adolygu CDLl 2006-2021:

Cafwyd adolygiad cyflawn o’r CDLl Mabwysiedig 2006-2021 a ddechreuwyd ym mis Mai 2015 gan ddiweddu mewn cynhyrchu Adroddiad Adolygiad, a gafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 20 Ebrill 2016. Gwnaeth yr Adroddiad Adolygiad argymell paratoi CDLl Amnewid a gellir ei gael  yma.

Cytundeb Cyflenwi:

Cafodd y Cytundeb Cyflenwi (CC) ar gyfer paratoi CDLl Amnewid Cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2016 -2031 ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 13 Gorffennaf 2016 a chytunwyd gan Lywodraeth Cymru ar 10 Awst 2016. Mae’r CC yn cynnwys amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl Amnewid a Cynllun Ymglymiad Cymunedol (CYC) sy’n gosod allan sut a phan fydd rhanddeiliaid a’r gymuned yn gallu cyfrannu at y broses paratoi cynllunio.

Gellir gweld y Cytundeb Cyflenwi yma.

Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol:

Gwnaeth y cyngor wahodd cyflwyniad y safleoedd ymgeisiol i gael eu cynnwys yn y CDLl Amnewid o 30 Awst 2016 tan 2 Rhagfyr 2016. Cafodd 98 o safleoedd ymgeisiol eu cyflwyno i’w hystyried, un ai i’w datblygu neu ddiogelu, ar yr adeg honno. Gwnaeth yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, a redodd o 14 Gorffennaf 2017 a 6 Hydref 2017, yn darparu cyfle pellach i gyflwyno safleoedd. Cafodd 5 safle pellach eu cyflwyno ac maen nhw’n cael eu cynnwys ar Restr Safleoedd Ymgeisiol Hydref 2017.

Mae Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol yn cynnwys mapiau safle unigol o 103 safle a gyflwynwyd i’w hystyried. Caiff pob map ei ddilyn gan Arfarniad Cynaliadwyedd (AC), prif ddiben hynny yw dynodi goblygiadau cynaliadwyedd posibl y safleoedd a gynhwysir ar y gofrestr.

Gellir gweld copi o Gofrestr y Safleoedd Ymgeisiol Hydref 2017 yma.

Gwahoddwyd sylwadau am y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol cychwynnol Mehefin 2017 yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus y Strategaeth a Ffefrir ac ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol a ddiweddarwyd Hydref 2017 o 13 Hydref 2017 tan 24 Tachwedd 2017. Gellir gweld sylwadau am y the Safleoedd ymgeisiol yma.

Strategaeth a Ffefrir:

Yn dilyn cymeradwyo Cytundeb Cyflenwi dechreuodd y Cyngor baratoi’r Strategaeth a Ffefrir (SFf). Mae’r SFf yn gosod allan cyfeiriad cyffredinol a gynigir i CDLl Amnewid Merthyr Tudful 2016-2031. Mae’n gosod allan diagram, gweledigaeth, strategaeth a nodau allweddol. Gan wybod ei fod ar gyfer cynllun amnewid, roedd hefyd yn cynnwys rhai polisïau manwl a fyddai fel arfer yn cael eu canfod yn ystod cam y Cynllun Adnau. Gellir dod o hyd i’r Strategaeth a Ffefrir yma.

Gwnaeth y Cyngor ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir CDLl Amnewid y Cyngor a’r dogfennau a oedd yn cyd-fynd (a elwir hefyd y cam ymgynghori cyn adnau) o 14 Gorffennaf tan 6 Hydref 2017. Rhoddwyd ystyriaeth i’r holl sylwadau priodol a gyflwynwyd wrth baratoi’r Cynllun Adnau, a gellir gweld canlyniadau hyn yn Adroddiad Ymgynghoriad Cychwynnol CDLl Mehefin 2018 (gweler uchod).

Cynllun Adnau:

Yn dilyn ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffafrir yn 2017 gwnaeth y Cyngor baratoi Cynllun Adnau Amnewid. Gwnaeth ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos am y Cynllun Adnau Amnewid ddigwydd o ddydd Llun 30 Gorffennaf tan ddydd Llun 10 Medi 2018. Caiff y dogfennau Cynllun Adnau a’r papurau cefndir cefnogol eu rhestru uchod.

Mae’r  Gofrestr Sylwadau Cynllun Adnau Amnewid (Tachwedd 2018) yn darparu copi o sylwadau a wnaed yn briodol a gafodd eu derbyn gan y Cyngor yn ystod cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus y Cynllun Adnau. Mae copïau caled o’r Gofrestr Sylwadau ar gael i’w gweld yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ ac yn yr holl leoliadau Adnau ar ofyn yn sgil maint y gofrestr. Os ydych am weld y gofrestr yn y lleoliadau hyn cysylltwch â’r swyddogion yn y Tîm CDLl gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Os ydych am wybodaeth ynghylch y CDLl cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio:

Uned 5, Parc Busnmes Triongl,
Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ
Phone/Ffon:  01685 726279
Email/E-bost: devplanning@merthyr.gov.uk

 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y