Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfnewidiad Cyntaf Cynllun Datblygu Lleol 2016–2031

Mae’n ofynnol yn ôl y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 fod y Cyngor yn monitro ac adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl). Mae CDLlau cyfredol yn rhan hanfodol o’r system gynllunio a arweinir gan gynllun o dan bolisi cenedlaethol a osodir gan Lywodraeth Cymru.

Yn dilyn paratoad o Adroddiad Adolygu ar y CDLl Mabwysiedig cyfredol, a chymeradwyo Cytundeb Cyflenwi â Llywodraeth Cymru yn Awst 2016, dechreuodd y Cyngor ar y gwaith ar gyfer ei Gynllun Datblygu Lleol Amnewid Cyntaf 2016-2031.

Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl newydd yn amnewid â’r CDLl mabwysiedig cyfredol (sy’n para tan 2021) a fydd yn cael ei ddefnyddio i arwain twf yn y dyfodol a helpu i wneud penderfyniadau cynllunio. Mae’r dudalen hon yn gosod allan yr holl ddogfennau perthnasol i’r CDLl Amnewid a chamau’r Cynllun paratoi a gyrhaeddwyd hyd yma.

Cyhoeddi Adroddiad yr Arolygydd

Ar 17 Rhagfyr 2019, derbyniodd y Cyngor Adroddiad yr Arolygydd ar yr Archwiliad i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Amnewid Merthyr Tudful 2016-2031. Canfu'r Arolygydd penodedig, Mr Paul Selby BEng (Anrh) MSc MRTPI, fod y CDLl newydd yn gadarn, yn ddarostyngedig i'r newidiadau a argymhellir.

Dyma’r dogfennau perthnasol:

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i Adroddiad yr Arolygydd a bydd y newidiadau a argymhellir yn cael eu hymgorffori yn y CDLl Amnewid. Fel sy'n ofynnol gan Reoliadau'r Cynllun Datblygu Lleol 2005 (fel y'i diwygiwyd), bydd y Cyngor yn gwneud y trefniadau angenrheidiol i fabwysiadu'r Cynllun cyn pen 8 wythnos ar ôl derbyn yr Adroddiad (Rheoliad 25). Mae adroddiad i'r Cyngor ar 29 Ionawr 2020 wedi'i drefnu er mwyn mabwysiadu'r CDLl Amnewid yn ffurfiol.

Hefyd, fe allwch weld copi o Adroddiad yr Arolygydd ym mhrif swyddfeydd y Cyngor yn y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN ac yn y lleoliadau a restrir isod yn ystod oriau agor arferol:

  • Swyddfeydd y Cyngor, Uned 5, Parc Busnes y Triongl, Pentre-bach, CF48 4TQ
  • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Y Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF
  • Hwb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, Merthyr Tudful, CF48 1UT
  • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful, CF46 5ET
  • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS
  • Llyfrgell Gymunedol Aber-fan, Heol Pantglas, Aber-fan, CF48 4QE

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â chyhoeddi a mabwysiadu'r CDLl Amnewid, gyrrwch e-bost i devplanning@merthyr.gov.uk neu ffoniwch 01685 726279 a gofyn am gael siarad ag aelod o Dîm y CDLl.

 

Camau Paratoi Cynllun a Gyrhaeddwyd hyd yma

Adroddiad Adolygu CDLl 2006-2021:

Cafwyd adolygiad cyflawn o’r CDLl Mabwysiedig 2006-2021 a ddechreuwyd ym mis Mai 2015 gan ddiweddu mewn cynhyrchu Adroddiad Adolygiad, a gafodd ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 20 Ebrill 2016. Gwnaeth yr Adroddiad Adolygiad argymell paratoi CDLl Amnewid a gellir ei gael  yma.

Cytundeb Cyflenwi:

Cafodd y Cytundeb Cyflenwi (CC) ar gyfer paratoi CDLl Amnewid Cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2016 -2031 ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 13 Gorffennaf 2016 a chytunwyd gan Lywodraeth Cymru ar 10 Awst 2016. Mae’r CC yn cynnwys amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl Amnewid a Cynllun Ymglymiad Cymunedol (CYC) sy’n gosod allan sut a phan fydd rhanddeiliaid a’r gymuned yn gallu cyfrannu at y broses paratoi cynllunio.

Gellir gweld y Cytundeb Cyflenwi yma.

Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol:

Gwnaeth y cyngor wahodd cyflwyniad y safleoedd ymgeisiol i gael eu cynnwys yn y CDLl Amnewid o 30 Awst 2016 tan 2 Rhagfyr 2016. Cafodd 98 o safleoedd ymgeisiol eu cyflwyno i’w hystyried, un ai i’w datblygu neu ddiogelu, ar yr adeg honno. Gwnaeth yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, a redodd o 14 Gorffennaf 2017 a 6 Hydref 2017, yn darparu cyfle pellach i gyflwyno safleoedd. Cafodd 5 safle pellach eu cyflwyno ac maen nhw’n cael eu cynnwys ar Restr Safleoedd Ymgeisiol Hydref 2017.

Mae Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol yn cynnwys mapiau safle unigol o 103 safle a gyflwynwyd i’w hystyried. Caiff pob map ei ddilyn gan Arfarniad Cynaliadwyedd (AC), prif ddiben hynny yw dynodi goblygiadau cynaliadwyedd posibl y safleoedd a gynhwysir ar y gofrestr.

Gellir gweld copi o Gofrestr y Safleoedd Ymgeisiol Hydref 2017 yma.

Gwahoddwyd sylwadau am y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol cychwynnol Mehefin 2017 yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus y Strategaeth a Ffefrir ac ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol a ddiweddarwyd Hydref 2017 o 13 Hydref 2017 tan 24 Tachwedd 2017. Gellir gweld sylwadau am y the Safleoedd ymgeisiol yma.

Strategaeth a Ffefrir:

Yn dilyn cymeradwyo Cytundeb Cyflenwi dechreuodd y Cyngor baratoi’r Strategaeth a Ffefrir (SFf). Mae’r SFf yn gosod allan cyfeiriad cyffredinol a gynigir i CDLl Amnewid Merthyr Tudful 2016-2031. Mae’n gosod allan diagram, gweledigaeth, strategaeth a nodau allweddol. Gan wybod ei fod ar gyfer cynllun amnewid, roedd hefyd yn cynnwys rhai polisïau manwl a fyddai fel arfer yn cael eu canfod yn ystod cam y Cynllun Adnau. Gellir dod o hyd i’r Strategaeth a Ffefrir yma.

Gwnaeth y Cyngor ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir CDLl Amnewid y Cyngor a’r dogfennau a oedd yn cyd-fynd (a elwir hefyd y cam ymgynghori cyn adnau) o 14 Gorffennaf tan 6 Hydref 2017. Rhoddwyd ystyriaeth i’r holl sylwadau priodol a gyflwynwyd wrth baratoi’r Cynllun Adnau, a gellir gweld canlyniadau hyn yn Adroddiad Ymgynghoriad Cychwynnol CDLl Mehefin 2018 (gweler uchod).

Cynllun Adnau:

Yn dilyn ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffafrir yn 2017 gwnaeth y Cyngor baratoi Cynllun Adnau Amnewid. Gwnaeth ymgynghoriad cyhoeddus 6 wythnos am y Cynllun Adnau Amnewid ddigwydd o ddydd Llun 30 Gorffennaf tan ddydd Llun 10 Medi 2018. Caiff y dogfennau Cynllun Adnau a’r papurau cefndir cefnogol eu rhestru uchod.

Mae’r  Gofrestr Sylwadau Cynllun Adnau Amnewid (Tachwedd 2018) yn darparu copi o sylwadau a wnaed yn briodol a gafodd eu derbyn gan y Cyngor yn ystod cyfnod ymgynghoriad cyhoeddus y Cynllun Adnau. Mae copïau caled o’r Gofrestr Sylwadau ar gael i’w gweld yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ ac yn yr holl leoliadau Adnau ar ofyn yn sgil maint y gofrestr. Os ydych am weld y gofrestr yn y lleoliadau hyn cysylltwch â’r swyddogion yn y Tîm CDLl gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Cyflwyno'r CDLl Amnewid i'w Archwilio

Cafodd y CDLl Amnewid a’r ddogfennaeth ategol eu “cyflwyno” i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwiliad Annibynnol ddydd Llun, 21 Ionawr 2019.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar nifer gyfyngedig o “Newidiadau â Ffocws” rhwng 21 Ionawr a 4 Mawrth 2019. Cyflwynwyd copi o'r sylwadau a ddaeth i law er ystyriaeth Llywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio ar 18 Mawrth 2019. Gellir gweld copïau o'r holl ddogfennau a gyflwynwyd ar y dudalen Dogfennau’r CDLl.

Dogfennau Ymgynghorol Adnau Craidd:

Mae fersiwn hawdd ei darllen o’r Cynllun Adnau Amnewid hefyd ar gael yma.

Yn dilyn derbyniad ffurfiol y CDLl a gyflwynwyd ar 20 Mawrth 2019, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mr Paul Selby BEng (Anrh) MSc MRTPI i gynnal yr “Archwiliad Cyhoeddus” annibynnol er mwyn asesu cadernid y CDLl. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am yr Archwiliad Cyhoeddus ar Wefan yr Archwiliad.

Os ydych am wybodaeth ynghylch y CDLl cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio:

Uned 5, Parc Busnes Triongl
Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ
Ffon:  01685 725000
E-bost: devplanning@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y