Cyfnewidiad Cyntaf Cynllun Datblygu Lleol 2016 – 2031

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol  

Yn ystod 2016 gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (CBSMT) wahodd cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol amnewid (CDLl) 2016 -2031.

Mae Cofrestr y Safleoedd Ymgeisiol yn cynnwys rhestr o 103 o safleoedd a gyflwynwyd i’w hystyried, un ai ar gyfer datblygu neu ddiogelu, yn y CDLl amnewid sy’n ymddangos.

Er mwyn gweld y gofrestr, cliciwch ar y ddolen isod, mae Map Ward yn dangos yr holl safleoedd a gyflwynwyd yn y ward hwnnw. Sgroliwch i lawr i weld y mapiau unigol a drefnwyd yn ôl rhif cyfeirnod y safle. Caiff pob map safle ei ddilyn gan Arfarniad Cynaliadwyedd (AC).

Prif ddiben yr AC yw dynodi goblygiadau cynaliadwyedd arfaethedig y safleoedd sydd wedi eu cynnwys ar y Gofrestr. Cafodd y safleoedd eu hasesu ar sail y meini prawf sydd wedi eu cynnwys yn y Fframwaith AC a atodir fel Atodiad 1.

Cofrestr Safle Ymgeisiol

 

 

Sylwadau ac adborth

Gwahoddir sylwadau am y Gofrestr Safle Ymgeisiol ac AC safleoedd hyd at 5pm 24 Tachwedd 2017. Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau’r ffurflen sylwadau.

Ffurflen Sylwadau

 

Ymgynghoriad Cyn-Adneuo (Strategaeth a Ffefrir)

Dydd Gwener, 14 Gorffennaf, 2017, i Dydd Gwener, 6 Hydref, 2017.

Nodwch – Ar ddydd Gwener 25ydd 2017, felly mae’r cyfnod ymgynghori wedi'i ymestyn i ddydd Gwener 6ydd Hydref 2017.

Mae dolenni i'r dogfennau ymgynghori i’w cael isod:

Dogfennau ymgynghori craidd & ffurflen ymateb:

 Dogfennau cynigion cyn-adneuo eraill: 

Papurau cefndir eraill:

Am fersiynau llawn o’r dogfennau yma, cliciwch fan hyn.

Mae'r dogfennau hyn er gwybodaeth yn unig, gan fod yr ymgynghoriad eisoes wedi cymryd lle:

Mae’n rhaid i’r sylwadau ar y Strategaeth a Ffefrir a’r dogfennau ymgynghori eraill fod ar ffurf ysgrifenedig a chyrraedd y cyfeiriad isod erbyn 12 canol dydd Gwener, 6 Hydref, 2017. Gellir naill ai e-bostio’r ffurflenni gorffenedig i devplanning@merthyr.gov.uk neu’u postio at y: Pennaeth Cynllunio a Chefn Gwlad, CBSMT, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â sut i gyflwyno’ch sylwadau, mae croeso ichi yrru e-bost i devplanning@merthyr.gov.uk neu ffonio’r Tîm CDLl ar 01685 726279.


Trwy gydol yr ymgynghoriad, bydd y dogfennau ar gael i’w harchwilio yn y lleoliadau canlynol yn ystod eu horiau agor arferol:

 • Y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN
 • CBSMT, Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ
 • Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful, Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8AF
 • Hyb Llyfrgell Rhydycar, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, Merthyr Tudful, CF48 1UT
 • Llyfrgell Treharris, Stryd Perrott, Treharris, Merthyr Tudful, CF46 5ET
 • Llyfrgell Dowlais, Stryd yr Eglwys, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3HS
 • Llyfrgell Gymunedol Aberfan, Heol Pantglas, Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QE

At hynny, caiff digwyddiadau ymgynghori eu cynnal lle bydd aelodau o dîm y CDLl yn bresennol i ateb unrhyw ymholiadau:

 • dydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2017 – Llyfrgell Dowlais, 1-6pm
 • dydd Mercher, 19 Gorffennaf 2017 – Llyfrgell Gymunedol Aberfan, 1-6pm
 • dydd Sadwrn, 22 Gorffennaf 2017 – Gŵyl Fwyd Merthyr (Sgwâr Penderyn), 10-3pm
 • dydd Llun, 24 Gorffennaf 2017 – Bedlinog Inn, 1-6pm
 • dydd Mawrth, 25 Gorffennaf 2017 – Parc Taf Bargoed, 12-4pm
 • dydd Mercher, 26 Gorffennaf 2017 – Canolfan Bothy Parc Cyfarthfa (ger y tai gwydr), 1-6pm

Os hoffech chi gyfrannu at y digwyddiadau ymgynghori yn y Gymraeg rhowch wybod i ni o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad fel y gallwn ni drefnu bod Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd ar gael ichi.

 

Sefyllfa gyfredol

Mae proses enwebiadau’r safle wedi cau. Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn paratoi cofrestr safle’r ymgeisydd.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ymgynghoriad y ‘Strategaeth Ddewisol’ sydd i fod i ddechrau yn ystod haf 2017.

 

Cytundeb Darparu

Cymeradwywyd y Cytundeb Darparu (CD) ar gyfer cyfnewidiad cyntaf Cynllun Datblygu Lleol Merthyr Tudful 2016 – 2031 gan y Cyngor Llawn ar 13 Gorffennaf 2016 a chytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 10 Awst 2016. Mae’r CD yn cynnwys amserlen ar gyfer paratoi cyfnewidiad CDLl a Chynllun Cynnwys Cymunedau (CCC) sy’n datgan sut a phryd y gall cyfranddalwyr a’r gymuned gyfrannu i broses baratoi’r cynllun.

Gellir gweld y Cytundeb Darparu yma.

Mae copïau caled o’r Adroddiad Adolygu a’r Cytundeb Darprau ar gael yn y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell ac Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach, Merthyr Tudful, CF48 4TQ.

 

Os ydych am wybodaeth ynghylch y CDLl cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio:

Uned 5, Parc Busnmes Triongl,
Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ
Phone/Ffon:  01685 726279
Email/E-bost: devplanning@merthyr.gov.uk

 

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y