Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rôl cynghorwr

Mae yna 33 o Gynghorwyr lleol yn cynrychioli Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Maent yn dod o amryw o grwpiau gwleidyddol a hwy sy’n gwneud penderfyniadau’r Cyngor; sy’n cytuno ar bolisïau ac ar flaenoriaethau gwariant. 

Mae yna 11 Ward Etholaethol yn Merthyr Tudful ac etholir Cynghorwyr i weithredu ar ran ei Ward, gan wneud penderfyniadau ar wasanaethau lleol, cyllidebau a lefelau gwasanaethau’r Cyngor.

Etholir Cynghorwyr Lleol yn ystod Etholiadau Llywodraeth Leol i benderfynu ar sut y dylai’r Cyngor weithredu ei swyddogaethau amrywiol. Maent yn cynrychioli unigolion sy’n byw oddi fewn i’w ward ac yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd sy’n byw oddi fewn i’r Fwrdeistref Sirol. Daw Cynghorwyr i gysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd yng Nghyfarfodydd y Cyngor, trwy alwadau ffôn ac mewn cyfarfodydd syrjeri.  

Gweler ganllawiau ar gyfer bod yn Gynghorydd yn 2017 http://www.wlga.gov.uk/bod-yn-gynghorydd-2017

Yw Cynghorwyr yn cael eu talu?

Mae cynghorwyr yn gymwys ar gyfer gwahanol fathau o gyflogai, lwfansau a chostau, yn ddibynnol ar eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau fel y nodir gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW.)

Mae’r Cyngor hefyd yn cyhoeddi pob cyflog a lwfansau teithio, cynhaliaeth a gofal sy’n cael eu talu i’r Cynghorwyr a’r aelodau cyfetholedig pob blwyddyn.

Cyfrifoldebau Eraill

Disgwylir i Gynghorwyr gofrestru unrhyw fuddiannau personol neu ariannol y gallai fod ganddynt yn unol â’r Cod Ymddygiad. Gellir gweld y rhain trwy ddewis tudalen unigol y Cynghorydd.

Gofynnir i’r Awdurdod Lleol sicrhau y gall Cynghorwyr lunio Adroddiad Blynyddol yn amlinellu eu gweithgaredd i’r Cyngor ar gyfer y flwyddyn flaenorol. Gall Gynghorwyr ddewis os ydynt am gyfranogi a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol. 

Ceir rhagor o wybodeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLILC).

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y