Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dodrefn Stryd

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn hysbysu am niwed i ddodrefn stryd neu am dodrefn stryd sydd ar goll.

Dechreuwch nawr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gyfrifol am ddarparu a chynnal a chadw dodrefn stryd, yn cynnwys y canlynol:

 • y rhan fwyaf o arwyddion goleuedig a heb eu goleuo a bolardiau
 • signalau traffig ac arwyddion â negeseuon amrywiol
 • ffensys ar y briffordd
 • rheiliau a waliau gwarchod (ond nid rhai sy’n eiddo i berchnogion preifat)
 • gwahanfuriau
 • biniau halen
 • blychau cyfrif traffig
 • seddi wrth ymyl y ffordd
 • arwyddion enwau strydoedd
 • cysgodfannau bws

Mae gan Adrannau eraill yr Awdurdod rymoedd sy’n eu galluogi i osod eitemau penodol ar y briffordd. Mae angen trwydded gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol i gael caniatâd i osod eitemau a allai achosi rhwystr neu berygl, yn barhaol neu dros dro. Mae’r eitemau hyn yn cynnwys:

 • biniau sbwriel a baw cŵn
 • seddi wrth ymyl y ffordd
 • basgedi a photiau blodau
 • hysbysfyrddau

Mae amnewid neu ddarparu dodrefn stryd newydd yn cynnig cyfle i awdurdodau lleol ddiffinio a gwella cymeriad hanesyddol ardal gadwraeth. Gall dodrefn stryd anaddas a gormod o arwyddion ac annibendod cyffredinol niweidio cymeriad ardal gadwraeth.

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y