Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth ‘Tawelwch Meddwl,’ Llinell Fywyd (Larymau Cymunedol)

Mae pob un ohonom yn trysoru annibyniaeth ein cartrefu ond weithiau gall y boen meddwl o fyw ar eich pen eich hun arwain at risgiau.

Am daliad wythnosol, bychan gall unrhyw un sydd angen cymorth brys neu ofyn am gyngor a sicrwydd, ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos yn eu cartref neu’r ardd ddefnyddio Uned Llinell Fywyd. Gallech fod yn denant, perchennog/meddiannwr, yn byw â theulu, yn oedranus, yn anabl neu’n uniogolyn sydd yn agored i niwed.

Os digwydd argyfwng, pwyswch fotwm y larwm a fydd yn eich cysylltu â’r Ystafell Reoli lle y gall y Gweithredwr ddynodi pwy sydd yn galw ac o lle.

Mae’n Ystafell Reoli mewn swyddfa ddiogel yn y Ganolfan Ddinesig ac mae’n cael ei rheoli 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gan dîm o Weithredwyr arbenigol.

Mae gan Llinell Fywyd Merthyr Tudful, 25 mlynedd o brofiad yn rheoli Gwasanaeth Larwm Cymunedol. Rydym yn aelodau o’r Sefydliad Teleofal Cenedlaethol (TSA,) y corff sydd yn cynrychioli UK Telecare (Lifeline) a’r Diwydiant Telehealth. Mae’n gwasanaeth wedi derbyn achrediad TSA mewn 4 modiwl -  Teilwra Gwasanaeth, Ymdrin â Galwadau/Monitro, Gosod, Ailwerthuso.

Sut ydw i’n gwneud cais am Wasanaeth Llinell Fywyd?

Gallwch wneud cais am Wasnaeth Llinell Fywyd drwy gwblhau ffurflen gais, ar-lein. Gallwch chi eich hun wneud hyn neu gall eiriolydd neu ffrind / aelod o’r teulu ei wneud ar eich rhan.

Os hoffech drafod y mater ymhellach cyn i chi ymuno â’r gwasanaeth, cwblhewch y ffurflen ymholiadau ar-lein, isod a bydd aelod o’r staff yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Ymholiad ar-lein

Os oes genych ddiddordeb yn ein gwasanaeth, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen gais, isod a ffurflen ddebyd uniongyrchol. Wedi i chi gwblhau a chyflwyno’r ffurflen, byddwn yn cysylltu â chi er mwyn cadarnhau’ch maylion a threfnu’r gosodiad.

Ymholiad ar-lein

Ffurflen Gais

Rydym wedi ceisio cadw’r ffurflenni i’r lleiafswm ond er mwyn sicrhau fod gennym ddigon o fanylion i ymdrin ag unrhyw sefyllfa allai godi, mae angen i ni gael manylion personol, penodol e.e. Enw,  Manylion Meddygol, Iaith a ffafrir, Gwybodaeth gyffredinol ynghylch eich cartref (Rhif Sêff yr allweddi/Lleoliad.)

Ffurflen Gais 

Diwygiadau/Newid i’r Gwasanaeth/Problemau

Os oes angen diwygio’ch gwasanaeth Llinell Fywyd, cwblhewch y ffurflen ar-lein, isod.

Gellir defnyddio’r ffurflen er mwyn:

  • Dynodi problemau
  • Symud cyfeiriad (oddi fewn i ardal Llinell Fywyd)
  • Newid eich dull talu (h.y. Debyd Uniongyrchol)
  • Offer ychwanegol/newydd sydd eu hangen

Ffurflen Ddiwygio 

Canslo’r Gwasanaeth

Os hoffech ganslo’r gwasanaeth, cwblhewch y Ffurflen Ganslo, ar-lein a dynodwch y dyddiad y dymunwch i’r gwasanaeth ddod i ben a’r rheswm dros wneud hynny. Byddwn yna’n cysylltu â chi er mwyn trafod dychwelyd yr offer. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau, byddwn yn derbyn cyfnod hysbysrwydd byrrach a byddwn yn codi tâl hyd nes y bydd yr offer wedi eu dychwelyd.

Ffurflen Canslo Gwasanaeth 

Am ragor o wybodaeth am ein Gwasanaeth a’n Taliadau, dilynwch y dolenni ar waelod y dudalen.

DEWIS Cymru