Croeso i MERTHYR.GOV.UK

Y lle gorau i chwilio am Wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Haws, cliriach, cyflymach.

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwnewch Ar-lein

Mynediad at wasanaethau'r cyngor gan gynnwys talu, adrodd a gwneud cais.

Cymorth a chyngor ar fusnes

O grantiau a benthyciadau busnes i gyngor ar fusnes a chymorth i ddechrau busnes.

Trwyddedau

Mae gwybodaeth am bob math o drwydded ar gael yma, o drwyddedau adloniant ac alcohol i fusnesau bwyd, manwerthwyr stryd a hamdden.

Ardrethi Busnes

Gwybodaeth am dalu'ch ardrethi busnes ac ymholiadau am gyfrifon.

Cynllunio ar gyfer busnesau

Gwybodaeth am gynllunio a gwasanaethau rheoli adeiladu yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gwybodaeth i Landlordiaid

Rhentu eiddo ac achrediad landlord.

Hylendid bwyd ar gyfer busnesau

Arolygon a safonau ar gyfer busnesau bwyd.

Tendrau a chaffael

Dysgwch am y prosesau a'r gweithdrefnau caffael a dewch o hyd i fanylion unrhyw gontractau rydym yn ceisio'u tendro.

lechyd a Diogelwch

O adrodd ar ddamwain yn y gweithle i arolygon, archwiliadau a chyrsiau hyfforddi.

Ffioedd a Thaliadau

Ffioedd a Thaliadau gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gwastraff Masnachol i Fusnesau

Darganfyddwch fwy am safleoedd casglu a gwaredu gwastraff masnachol

Safonau Masnachu

Cyngor ar gydymffurfio i fusnesau.

Twristiaeth

Cyngor ar fusnes a chymorth i fusnesau twristiaeth.

Buddsoddi ym Merthyr

Mae 'Buddsoddi ym Merthyr' yn rhoi'r cyfle i chi gael mynediad at a gweld eiddo busnes gwag a thir oddi fewn i ardal Merthyr Tudful.

Tir, Eiddo a Chyfleusterau

O edrych am safle ar gyfer busnes a chwiliadau tir lleol i gofrestru safleoedd.

Economi Gymdeithasol

Mentrau cymdeithasol a'r Economi Gymdeithasol.

Ysbrydoli Merthyr Tudful

Ysbrydoli Merthyr Tudful

Datgarboneiddio i Fusnesau

Gwybodaeth am Ddatgarboneiddio i Fusnesau

Datblygiad Economaidd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ceisio cael ceisiadau sydd tua £500,000 ar gyfer Cronfa Adnewyddu Cymunedol DU newydd sy’n anelu at gefnogi pobl a chymunedau sydd mewn mwyaf o angen ledled y DU, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau gweithredu newydd a syniadau arloesol ar lefel leol.