Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datganiad Llesiant

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Gweledigaeth a rennir a diben cyffredin yng Nghymrus

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Cymru.  Am y tro cyntaf yn ôl y gyfraith bydd rhaid i gyrff cyhoeddus gael gweledigaeth a rennir a diben cyffredin.

Mae DLlC yn gosod saith nod llesiant yn eu lle i sicrhau ein bod ni i gyd yn gweithio tuag at gyflawni’r un weledigaeth a rennir.  Mae gan bob nod llesiant ei ddisgrifydd ei hun i helpu i adeiladu dealltwriaeth ledled Cymru.

Mae DLlC hefyd yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i fabwysiadu egwyddor datblygiad cynaliadwy wrth osod nodau llesiant ac wrth gymryd camau i gyrraedd y nodau hynny.  Yn y Ddeddf, caiff egwyddor datblygu cynaliadwy ei amlygu gan y pum ffordd o weithio.

Ein Taith Hyd yn Hyn ...

Ein Amcanion Lles

Y Dechrau Gorau i Fywyd

  • Mae plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau ac yn meddu ar y sgiliau y mae eu hangen arnynt i fod yn ddysgwyr llwyddiannus ac yn unigolion hyderus.

Bywyd Gwaith

  • Mae pobl yn teimlo cefnogaeth i ddatblygu'r sgiliau priodol i ddiwallu anghenion busnesau sydd â seilwaith datblygu, diogel, gan wneud Merthyr Tudful yn gyrchfan ddeniadol.

Llesiant Amgylcheddol

  • Mae cymunedau'n diogelu, gwella a hyrwyddo ein hamgylchedd a chefn gwlad.

Byw’n Dda

  • Mae pobl yn cael eu grymuso i fyw'n annibynnol yn eu cymunedau, lle maent yn ddiogel ac yn mwynhau iechyd corfforol a meddyliol da.

Sut fyddwn ni'n gwybod os ydym yn gwneud gwahaniaeth?

Rydym wedi nodi nifer o ddangosyddion perfformiad allweddol a fydd yn cael eu monitro, eu herio a'u hadrodd fel rhan o'n trefniadau perfformiad a gwerthuso parhaus. Bydd hyn yn ein helpu i ddysgu pa mor dda yr ydym yn ei wneud wrth gwrdd â'r amcanion lles a nodir yn ein 'Datganiad o Lles'.

Bob blwyddyn, byddwn yn crynhoi'r perfformiad a'r cynnydd a wnaed ar ffurf Adroddiad Blynyddol. Bydd yr adroddiad nesaf ar gael i'w ddarllen ym mis Medi 2018.

Yn ychwanegol at fonitro ein perfformiad ein hunain, mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn cynnal adolygiadau annibynnol. Bob blwyddyn mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynhyrchu adroddiad gwella blynyddol. Mae'r adroddiad hwn yn nodi pa mor dda yr ydym yn cynllunio i wella wrth gyflawni ein gwasanaethau. I ddarllen yr 'Adroddiad Gwella Blynyddol' diweddaraf ewch i wefan Archwilio Cymru.

Rhestr o ddogfennau a dolenni

 

Fersiynau blaenorol o'r datganiad lles a'r ffocws ar y dyfodol

Cysylltwch â Ni