Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

registry office

Ydych chi wedi cael babi a anwyd ym Merthyr Tudful yn ddiweddar? Rydym wedi gweithredu newidiadau i’r broses cofrestru genedigaeth, er mwyn cadw rhieni, babis a staff mor ddiogel ag sy’n bosibl drwy g…

3rd in the world

Mae Cymru eisoes yn drydedd genedl orau’r byd am ailgylchu, ac mae’r Ymgyrch Gwych i’n cael i rif 1 yn parhau ar gyfer Wythnos Ailgylchu 2021 rhwng 20 a 26 Medi. Mae ailgylchu’n chwarae rôl allweddol…

TVC Launch - Welsh 5

Nod yr ymgyrch gan ‘Maethu Cymru’, y rhwydwaith newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled y wlad, yw cael effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.    Gyda thros draean (39…

Commonplace scheme launch

Efallai y byddwch yn cofio i ni ofyn am eich safbwyntiau yn gynharach eleni ar sut i wella’r ddarpariaeth seiclo a cherdded ym Merthyr Tudful. Roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn llwyddiannus a chyfran…

Refurbished canolfan

Mae gwaith ailwampio’r Ganolfan a’r ardal chwarae ym Mharc Cyfarthfa wedi ei gwblhau. Ariannwyd yr ailwampio gan Lywodraeth Cymru a bydd yn ailagor ddydd Mercher hwn, 15 Medi. Roedd yr ailddatblygu’n…

Concept Plan

Mae’r Cyngor am gynnal dau ddigwyddiad ymgynghori cyhoeddus i ofyn i breswylwyr am eu barn am gynlluniau ar gyfer safle’r hen orsaf fysiau ym Maes y Clastir. Bydd y sesiynau’n digwydd y tu allan i hen…

Merthyr Redhouse web.jpg

Mewn cyfarfod o’r Cyngor ddydd Mercher 8 Medi 2021, rhannwyd cyflwyniad gyda’r holl aelodau etholedig am gais arfaethedig i gael Statws Dinesig i Ferthyr Tudful. Roedd pawb yn unfrydol yn cefnogi’r ca…

Merthyr master cmyk.jpg

Mae’n ofynnol yn ôl Adran 349 Deddf Gamblo 2005 bod Awdurdod Trwyddedu yn adolygu a chyhoeddi datganiad am ei Bolisi Trwyddedu bob tair blynedd o leiaf. Daeth datganiad presennol yr Awdurdod i rym ar…

Merthyr city status bid

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi croesawu cynnig i gynnig cais am statws dinesig fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines y flwyddyn nesaf. Nos Fercher, 8 Medi 2021, clywodd…

Wellbeing@Merthyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cynllunio ailddatblygu pyllau nofio’r Ganolfan Hamdden a’r parc sglefrio gerllaw. Mae datblygwr blaenllaw o ran cyfleusterau hamdden DU wedi bod yn asesu…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y