Ar-lein, Mae'n arbed amser

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Troedyrhiw Park after

Yn ddiweddar enillodd Gardd Rhodd Natur, prosiect i weddnewid cwrt tenis a oedd wedi mynd a’i ben iddo, wobr Gofod Gwyrdd Cymunedol dan £50,000 Pro Landscaper. Nodwyd yr ardal fel lle cyhoeddus, agore…

Ffair Nadolig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wrth ei fodd i hyrwyddo ein dathliad blynyddol o’r iaith Gymraeg yn ein Ffair Nadolig ar ddydd Sadwrn yr 2il o Ragfyr 2023, o 10am hyd 4pm yng Nghanolfan Ha…

Meithrin Award

Bwriad Seremoni Wobrwyo Flynyddol Mudiad Meithrin, a gynhaliwyd ar Hydref 14eg, yw cydnabod a dathlu’r gwaith rhagorol a gyflawnwyd yng nghylchoedd chwarae a meithrinfeydd dydd cyfrwng Cymraeg Mudiad…

YMCA external shot 14.11.23

Mae Rhan Dau o adnewyddiad adeilad y YMCA gynt, ym Mhontmorlais, bron wedi ei gwblhau. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II, sydd wedi bod yn dadfeilio ers dros ddegawd, wedi ei sefydlogi erbyn hyn ac ma…

Free Christmas parking (1)

Mae siopwyr Nadolig ym Merthyr Tudful wedi cael anrheg cynnar - parcio am ddim yng nghanol y dref ar benwythnosau. Mae Ardal Gwella Busnes (BID) Calon Fawr Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol M…

Eazy Vapes

Mae siop wedi cael gorchymyn i gau ar ôl i Swyddogion Safonau Masnach ddarganfod ei bod wedi bod yn gwerthu nwyddau anwedd a fêps anghyfreithlon i blant. Cafodd Eazy Vapes ar Heol Aberhonddu, Merthyr…

Cyfarthfa temp closure Eng (1)

Bydd Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa ar gau am bythefnos er mwyn caniatáu i’w chasgliadau celf sydd wedi’u storio gael eu symud i storfa newydd sbon oddi ar y safle. Yn ogystal ag arian cyfa…

Pen Y Dre / Compass

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tai Cymru 2023 ar gyfer ‘Rhagoriaeth mewn Tai Newydd’ o ganlyniad i gynllun Fflatiau Pen y D…

LACA

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Adran Arlwyo Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cipio’r wobr Cydnabyddiaeth Rhagoriaeth ar gyfer Gwobr Bwyd mewn Ysgolion Llywodraeth Cymru.Nod sere…

Howfields new 3

Yr Hydref hwn, bydd canol tref Merthyr Tudful yn gweld gwesty moethus newydd yn agor – o fewn adeilad hanesyddol becws, Howfield’s & Son (sefydlwyd. 1921). Mae disgwyl i’r gwesty fod ar agor o fis…

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni