Ar-lein, Mae'n arbed amser

 • Grantiau Gwisg Ysgol

  Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru – Mynediad Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru yn helpu disgyblion cymwys i gael gwisg ysgol, offer, cit chwaraeon, a chit ar gyfer gweithgaredd… Content last updated: 16 Gorffennaf 2021

 • Derbyniadau i ysgolion uwchradd

  Os yw pen blwydd eich plentyn yn 12 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst  2022  rhaid i chi wneud cais am drosglwyddo o ysgol gynradd Bl6 i ysgol uwchradd Bl 7. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o… Content last updated: 09 Tachwedd 2021

 • Cyngor ar flaen y gad gyda’i welliannau cyffrous i drafnidiaeth

  Dyfarnwyd £6.3m i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful er mwyn rheoli datblygiadau trafnidiaeth cyffrous ar draws De-ddwyrain Cymru, gan gynnwys y prosiect Metro a thrydaneiddio bysiau a thacsis. M… Content last updated: 09 Gorffennaf 2020

 • Gwiriwch dalgylchoedd ysgolion

  Mae’r map yn dangos ysgolion ar gyfer yr ardal ond medrwch ganfod pa ddalgylch yr ydych chi’n edrych arni trwy glicio unrhyw le arall oddi fewn i’r ffiniau  - bydd ffenest fechan yn rhestri’r ysgolion… Content last updated: 27 Medi 2021

 • Derbyniadau i ddosbarth Derbyn ysgolion cynradd

  Os yw pen blwydd eich plentyn yn 5 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst 2022 mae rhaid i chi wneud cais am le newydd mewn dosbarth derbyn mewn ysgol. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses. … Content last updated: 09 Tachwedd 2021

 • Gwnewch gais am Brydau Ysgol am Ddim

  Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful ac yn cael unrhyw un o'r canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oed Ysgol: Cymhorthdal Incwm Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm… Content last updated: 31 Hydref 2019

 • Trwydded Drafnidiaeth y Sector Gwirfoddol

  Gellir rhoi trwyddedau bws mini i sefydliadau sy’n ymwneud â chrefydd, addysg, hamdden, lles cymdeithasol a gweithgareddau eraill er lles y gymuned. Mae’r trwyddedau hyn yn caniatáu defnydd bws mini â… Content last updated: 08 Awst 2019

 • Cwricwlwm ysgol

  Tudalen yn cael ei datblygu Content last updated: 12 Mai 2021

 • Gwybodaeth am Gludiant Dysgwyr

  Mae’r wybodaeth isod yn rhoi crynodeb o Bolisi Cludiant rhwng yr Ysgol a’r Cartref ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022 yr awdurdod lleol. Content last updated: 23 Medi 2021

 • Careers Reward for Cyfarthfa High School

  A Merthyr Tydfil school has made the grade after achieving the prestigious Careers Wales Mark. The accolade, which recognises a commitment to continuous quality improvement of careers education, was a… Content last updated: 24 Medi 2019

 • Llywodraethwyr Ysgolion

  Croeso i’r Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr Mae ein tîm o swyddogion yn cydweithio'n agos i ddarparu cyswllt cryf rhwng cyrff llywodraethu, ysgolion a'r awdurdod lleol.  Rydym yn cynnig gwasanaeth cl… Content last updated: 12 Chwefror 2021

 • Arolygiadau Ysgolion

  Caiff bob ysgol ei harolygu gan Estyn ar gylchdro o chwe blynedd er y gall ysgolion nad ydynt yn perfformio cystal ag y dylent, fod yn destun arolygiadau dilynol a/neu fonitro ychwanegol gan yr awdurd… Content last updated: 11 Mai 2021

 • Arolygiadau Ysgolion

  Caiff bob ysgol ei harolygu gan Estyn ar gylchdro o chwe blynedd er y gall ysgolion nad ydynt yn perfformio cystal ag y dylent, fod yn destun arolygiadau dilynol a/neu fonitro ychwanegol gan yr awdurd… Content last updated: 12 Chwefror 2021

 • Cau Strydoedd Ffyrdd Ysgol - Ysgol Gynradd Trelewis

  O 7fed o Medi rydym yn gweithredu mesurau dros dro y tu allan i Ysgol Gynradd Trelewis er mwyn cynorthwyo a chynnal ymbellhau cymdeithasol ar gyfer disgyblion a staff ac sydd yn cyrraedd ac yn gadael… Content last updated: 28 Awst 2020

 • Ysgolion gwybodaeth a chyngor

 • Cyfarthfa Park Primary School Green Cone Scheme

  As from 8th January 2019, Cyfarthfa Park Primary School will be the first school in Merthyr Tydfil to become a Green Cone School. The Green Cone Scheme is a Welsh Government Scheme put in place to hel… Content last updated: 09 Gorffennaf 2020

 • Cynnig i sefydlu Ffederasiwn Ysgol ffurfiol rhwng Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog ac Ysgol Gynradd Trelewis

  Mae llywodraethwyr wedi cytuno i sefydlu ffederasiwn ysgol ffurfiol rhwng Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog ac Ysgol Gynradd Trelewis. Fel y byddwch yn ymwybodol ohono, bu Ysgol Gynradd Gymunedol Bedli… Content last updated: 09 Gorffennaf 2020

 • Derbyniadau Ysgolion

  Derbyniadau Ysgolion Caiff mynediad plant i ysgolion ei reoli a’i weinyddu gan ‘Awdurdod Derbyniadau’. Yn achos ysgolion cymunedol, yr ‘Awdurdod Derbyniadau’ yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful… Content last updated: 27 Medi 2021

 • Uno Ysgol Gynradd Goetre ac Ysgol Feithrin Gurnos

  O 1 Medi 2018, bydd Ysgol Gynradd Goetre ac Ysgol Feithrin Gurnos yn uno i ffurfio un ysgol â lle i 500 disgybl. Gwnaeth Cabinet CBSMT gymeradwyo’r cynnig ar 20 Mehefin 2018 yn dilyn ymgynghoriad â rh… Content last updated: 24 Medi 2019

 • Derbyniadau cyn meithrin ac i’r ysgol feithrin

  Cyn ymgeisio Dewch o hyd i’ch Ysgol ddalgylch leol Sut yr ydym yn dweud wrthych am ganlyniad eich cais O ran ceisiadau cyn meithrin/metihrin, byddwch yn cael eich hysbysu’n ysgrifenedig fel a ganly… Content last updated: 09 Tachwedd 2021

Cysylltwch â Ni