Ar-lein, Mae'n arbed amser

Casglu eitemau swmpus

Bydd y gost am gasglu eitemau swmpus yn codi o £15.00 am 3 eitem i £18.00 am hyd at 3 eitem o 01/04/2019

Ar gyfer eitemau na allwch eu hailgylchu neu gael gwared arnynt yn eich bin olwynion, rydym yn cynnig Gwasanaeth Casglu Eitemau Swmpus.

Casgliad Swmpus - os pennir fod modd ail ddefnyddio'ch eitem, gadewch yr eitem/au y tu fewn i'ch eiddo.

Ailddefnyddio - rydym yn awr yn gweithio mewn partneriaeth ag adfywio Dodrefn er mwyn ailddefnyddio cymaint o eitemau o ddodrefn ag sy'n bosibl.

I ddechrau, byddwn yn gofyn a oes modd ailddefnyddio'ch eitem. Byddwn yna'n eich cynghori ar y man mwyaf addas I adael eich eithem.

Talu am gasgliadau

Rydym yn codi £18.00 am gasglu eitemau swmpus a byddwn yn casglu hyd at 3 eitem.

Os bydd ein criwiau'n cyraedd eich ac nad does eitemau ar a safle bydd angen gwneud cais am gasgliad arall. Codir tal ychwanegol o £18.00.

Rhestr o Eitemau Swmpus
 • Gwely
 • Ffrâm gwely
 • Dodrefn ystafell wely
 • Cabinet
 • Carped
 • Cadair
 • Teganau plant
 • Monitor Cyfrifiadur
 • Popty
 • Chwaraewr DVD
 • Rhewgell
 • Oergell
 • Offer Hi-fi
 • Drws mewnol
 • Dodrefn gardd ysgafn/bach
 • Matres
 • Microdon
 • PC
 • Argraffydd
 • Setî/ Soffa
 • Bwrdd
 • Peiriant sychu dillad
 • Teledu
 • Sugnydd llwch
 • Peiriant golchi dillad
Bydd costau ychwanegol am y canlynol - cysylltwch â ni ar 01685 725000 i drefnu casgliad
 • Sied
 • Tŷ Gwydr
 • Pianos (wedi’u torri a’u pecynnu)
 • Unedau Cegin (wedi’u torri a’u pecynnu)
 • Dodrefn ystafell ymolchi (ni dderbynnir teils)
 • Gwresogyddion
 • Cypyrddau ffeilio
Beth sy’n digwydd ar ôl trefnu casgliad?
 • Mae hwn yn gasgliad o ymyl y ffordd. Mae angen gadael eitemau y tu allan i'r eiddo erbyn 7am ar ddiwrnod y casgliad ond ddim cynharach na’r noson o'r blaen. Bydd unrhyw eitemau sy'n cael eu gadael allan cyn gynted â'r nos cyn y casgliad yn cael eu trin fel TIPIO ANGHYFREITHLON ac efallai y byddwch yn wynebu camau gorfodaeth o ganlyniad
 • Gallwn gasglu’r eitemau a gofnodwyd yn y cais yn unig
 • Bydd eitemau ychwanegol yn cael eu gadael y tu allan i’r eiddo
Methu Casgliadau
 • Os na chesglir eich eitem(au) am ba bynnag reswm (megis tywydd garw, problemau cerbyd ac ati) byddwn yn ceisio cysylltu â chi gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwyd pan wnaethoch y cais
 • Gwnawn bob ymdrech i gasglu’r eitem(au) ar y diwrnod gwaith nesaf
Ad-daliadau am ohirio

Dim ond os yw cais gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mwy na 2 ddiwrnod gwaith cyn y casgliad wedi'i drefnu y gellir prosesu ad-daliadau.

Gallwch hefyd eu cymryd eitemau swmpus i eich gwastraff y cartref ac ailgylchu ganolfan (canolfannau) lleol.  Cofiwch Bydd angen trwydded os ydych yn defnyddio fan ymweld y Ganolfan.

Fel arall os nad yw’ch eitemau’n gweithio neu os na ellir eu trwsio, gallwch fynd â nhw i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref leol.

Ffyrdd eraill o gael gwared ar eitemau swmpus

Mae nifer o ffyrdd y gall preswylwyr gael gwared ar eitemau swmpus neu eitemau cartref eraill na ellir eu defnyddio, gan gynnwys:

 • eu rhoi i elusen leol, sector gwirfoddol y gymuned leol neu siopau ail law lleol;
 • eu gwerthu trwy hysbysebion am ddim;
 • eu rhoi i ffrindiau neu berthnasoedd;
 • defnyddio cwmni preifat i gael gwared ar wastraff;
 • llogi sgip gan gontractwr preifat.

Cofiwch ... Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd ag iddi ddirwy benodedig yn Llys yr Ynadon a charchar efallai, a dirwy benagored yn Llys y Goron.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y