Ar-lein, Mae'n arbed amser

Casglu eitemau swmpus

Ar gyfer eitemau na allwch eu hailgylchu neu gael gwared arnynt yn eich bin olwynion, rydym yn cynnig Gwasanaeth Casglu Eitemau Swmpus.

Casgliad Swmpus - os pennir fod modd ail ddefnyddio'ch eitem, gadewch yr eitem/au y tu fewn i'ch eiddo.

Ailddefnyddio - rydym yn awr yn gweithio mewn partneriaeth ag adfywio Dodrefn er mwyn ailddefnyddio cymaint o eitemau o ddodrefn ag sy'n bosibl.

I ddechrau, byddwn yn gofyn a oes modd ailddefnyddio'ch eitem. Byddwn yna'n eich cynghori ar y man mwyaf addas I adael eich eithem.

Talu am gasgliadau

Rydym yn codi £18.97 am gasglu eitemau swmpus a byddwn yn casglu hyd at 3 eitem.

Os bydd ein criwiau'n cyraedd eich ac nad does eitemau ar a safle bydd angen gwneud cais am gasgliad arall. Codir tal ychwanegol o £18.97.

Rhestr o Eitemau Swmpus
 • Argraffydd
 • Arwyneb cegin (uchafswm 4 troedfedd)
 • Bath (plastig)
 • Bbq
 • Beic
 • Bwrdd
 • Bwrdd smwddio
 • Cabinet
 • Cadair
 • Cadair Freichiau
 • Carped
 • Chwaraewr DVD
 • Cot babi
 • Dadleithydd
 • Desg
 • Dodrefn gardd ysgafn/bach
 • Dodrefn ystafell wely
 • Drws mewnol
 • Drws PVC – Rhaid tynnu pob cwarel gwydr o’r drws cyn iddo gael ei gasglu****
 • Drws Sied*
 • Panel Sied*
 • To Sied*
 • Drysau cawod
 • Drysau unedau cegin yn unig**
 • Dysgyl loeren
 • Ffrâm Drws PVC****
 • Ffrâm Ffenest - Ni ddylai'r ffrâm ffenest gynnwys gwydr ar adeg ei gasglu****
 • Ffrâm gwely
 • FFRÂM tân
 • Gwaelod cawod
 • Gwely
 • Lampau a goleuadau
 • Lein sy’n cylchdroi
 • Llawr Laminedig***
 • Lle tân
 • Matres
 • Microdon
 • Monitor Cyfrifiadur
 • Oergell
 • Offer Hi-fi
 • Offer trydanol
 • Offer ymarfer
 • Organ electronig
 • PC
 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant gwnïo
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant torri porfa
 • Popty
 • Rheiddiadur
 • Rheiliau llenni
 • Rhewgell
 • Setî/ Soffa
 • Siediau a phanelu sydd wedi eu tynnu’n ddarnau. Mae un panel yn un eitem.
 • Sinc Ystafell Ymolchi
 • Sugnydd llwch
 • Tân trydan
 • Teganau plant
 • Teledu
 • Trampolinau (sydd wedi cael eu tynnu’n ddarnau)
 • Tŷ bach
 • Uned aerdymheru
 • Unedau ystafell ymolchi

*Nodwch os ydych am i ni gasglu sied yna bydd angen i’r holl baneli perthnasol gael eu dethol o restr y gwymplen fel y gallwn godi’r pris cywir.

**Mae 5 drws cegin gyfwerth ag un eitem swmpus. OS OES GENNYCH FWY NA 5 DRWS UNED CEGIN DEWISWCH YR OPSIWN O’R GWYMPLEN ETO.

***Llawr Laminedig (mae un ystafell gyfwerth ag 1 eitem)

****Nodwch fod un drws PVC yn un eitem, yn ffrâm drws yn un eitem ac un ffrâm ffenest yn un eitem. Dewiswch yn briodol o’r rhestr ostwng er mwyn  i’r pris cywir gael ei gosod

Bydd costau ychwanegol am y canlynol - cysylltwch â ni ar 01685 725000 i drefnu casgliad
 • Tŷ Gwydr
 • Pianos (wedi’u torri a’u pecynnu)
 • Cypyrddau ffeilio
Beth sy’n digwydd ar ôl trefnu casgliad?
 • Mae hwn yn gasgliad o ymyl y ffordd. Mae angen gadael eitemau y tu allan i'r eiddo erbyn 7am ar ddiwrnod y casgliad ond ddim cynharach na’r noson o'r blaen. Bydd unrhyw eitemau sy'n cael eu gadael allan cyn gynted â'r nos cyn y casgliad yn cael eu trin fel TIPIO ANGHYFREITHLON ac efallai y byddwch yn wynebu camau gorfodaeth o ganlyniad
 • Gallwn gasglu’r eitemau a gofnodwyd yn y cais yn unig
 • Bydd eitemau ychwanegol yn cael eu gadael y tu allan i’r eiddo
Methu Casgliadau
 • Os na chesglir eich eitem(au) am ba bynnag reswm (megis tywydd garw, problemau cerbyd ac ati) byddwn yn ceisio cysylltu â chi gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwyd pan wnaethoch y cais
 • Gwnawn bob ymdrech i gasglu’r eitem(au) ar y diwrnod gwaith nesaf
Ad-daliadau am ohirio

Dim ond os yw cais gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful mwy na 2 ddiwrnod gwaith cyn y casgliad wedi'i drefnu y gellir prosesu ad-daliadau.

Gallwch hefyd eu cymryd eitemau swmpus i eich gwastraff y cartref ac ailgylchu ganolfan (canolfannau) lleol.  Cofiwch Bydd angen trwydded os ydych yn defnyddio fan ymweld y Ganolfan.

Fel arall os nad yw’ch eitemau’n gweithio neu os na ellir eu trwsio, gallwch fynd â nhw i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref leol.

Ffyrdd eraill o gael gwared ar eitemau swmpus

Mae nifer o ffyrdd y gall preswylwyr gael gwared ar eitemau swmpus neu eitemau cartref eraill na ellir eu defnyddio, gan gynnwys:

 • eu rhoi i elusen leol, sector gwirfoddol y gymuned leol neu siopau ail law lleol;
 • eu gwerthu trwy hysbysebion am ddim;
 • eu rhoi i ffrindiau neu berthnasoedd;
 • defnyddio cwmni preifat i gael gwared ar wastraff;
 • llogi sgip gan gontractwr preifat.

Cofiwch ... Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd ag iddi ddirwy benodedig yn Llys yr Ynadon a charchar efallai, a dirwy benagored yn Llys y Goron.