Ar-lein, Mae'n arbed amser

 • Cludiant i ddisgyblion ADY

  Ni fydd gan lawer o ddisgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY,) anabledd a/neu gyflwr meddygol sydd wedi cael diagnosis anghenion trafnidiaeth arbennig a’r un yw eu hawliau â disgyblion erai… Content last updated: 16 Ionawr 2024

 • Gwybodaeth am Gludiant o Gartref i Ysgol

  Mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau fod eich plentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac mae hyn yn cynnwys trefnu cludiant i’r ysgol ac oddi yno, talu am gostau hyn a hebrwng eich plentyn pa… Content last updated: 28 Mawrth 2024

 • Cludiant Ysgol

 • Cludiant coleg ôl 16

  Nid oes gofyniad statudol i ddarparu cludiant ar gyfer dysgwyr sydd yn hŷn na 16 oed. Fodd bynnag, mae Merthyr Tudful yn cynnig gwasanaeth trafnidiaeth ddisgresiynol ar gyfer dysgwyr 16 i 19 oed sydd… Content last updated: 28 Mawrth 2024

 • Cludiant i blant gydag anghenion addysgol arbennig neu gyda anhawster symud

  Cludiant ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol Ystyrir anghenion addysgol ychwanegol pob un unigolyn fel sydd wedi’u manylu mewn Cynllun Datblygu Unigol (CDU) ffurfiol neu asesiad proff… Content last updated: 28 Mawrth 2024

 • Polisi Trafnidiaeth

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wrth galon tynnu ynghyd llu o bartneriaid i gyflawni rhwydwaith trafnidiaeth sy’n diwallu anghenion preswylwyr lleol, ymwelwyr a busnesau heddiw ac yn y dyf… Content last updated: 12 Medi 2023

 • Derbyn i Ysgolion

  Gwnewch gais am le Ysgol a sut i apelio os na fyddwch chi'n cael yr Ysgol o'ch dewis chi. Content last updated: 09 Hydref 2023

 • Fforwm Cyllideb Ysgolion

  Mae Adran 47A o Ddeddf Safonau a Fframwaith ysgolion 1998, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002 yn ei gwneud yn ofynnol fod pob Cyngor yn sefydlu Fforwm Ysgolion. Yn unol â Rheoliadau Fforwm Ysgol… Content last updated: 12 Mawrth 2024

 • Ysgol Arlwyo

  Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn credu bod angen maeth da ar blant a phobl ifanc er mwyn iddynt gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Mae bwydlenni ein hysgolion Cynr… Content last updated: 14 Tachwedd 2023

 • Cais am le mewn Ysgol

  Os hoffech wneud cais am le ysgol, dewiswch un o'r dolenni isod Content last updated: 04 Mawrth 2024

 • Apelio yn erbyn Derbyniad Ysgolion

  Mae gan bob ysgol ym Merthyr Tudful nifer derbyn sy'n cael ei osod drwy gyfeirio at allu'r ysgol i ddarparu ar gyfer disgyblion. Mae'r wybodaeth ganlynol yn ymwneud â threfniadau derbyn ar gyfer ysgol… Content last updated: 28 Mawrth 2024

 • Derbyniadau i ysgolion uwchradd

  Cyn i chi wneud cais: Gwiriwch Ardal Ddalgylch yr Ysgol Gallwch wneud cais am hyd at 3 ysgol wahanol. Mae’n rhaid i chi osod yr ysgolion yn ôl trefn eich ffafriaeth. Dylai’r ysgol gyntaf fod yr un… Content last updated: 06 Mawrth 2024

 • Derbyniadau i ddosbarth Derbyn ysgolion cynradd

  Cyn i chi wneud cais: Gwiriwch Ardal Ddalgylch yr Ysgol Gallwch wneud cais am hyd at 3 ysgol wahanol. Mae’n rhaid i chi osod yr ysgolion yn ôl trefn eich ffafriaeth. Dylai’r ysgol gyntaf fod yr un… Content last updated: 06 Mawrth 2024

 • Gwiriwch dalgylchoedd ysgolion

  Mae’r map yn dangos ysgolion ar gyfer yr ardal ond medrwch ganfod pa ddalgylch yr ydych chi’n edrych arni trwy glicio unrhyw le arall oddi fewn i’r ffiniau  - bydd ffenest fechan yn rhestri’r ysgolion… Content last updated: 04 Mawrth 2024

 • Gwneud cais am brydau ysgol am ddim

  Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful ac yn derbyn unrhyw un o'r canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn oedran ysgol: Cymorth Incwm Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm Rhan VI… Content last updated: 28 Mawrth 2024

 • Cyngor ar flaen y gad gyda’i welliannau cyffrous i drafnidiaeth

  Dyfarnwyd £6.3m i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful er mwyn rheoli datblygiadau trafnidiaeth cyffrous ar draws De-ddwyrain Cymru, gan gynnwys y prosiect Metro a thrydaneiddio bysiau a thacsis. M… Content last updated: 21 Ionawr 2022

 • Trwydded Drafnidiaeth y Sector Gwirfoddol

  Gellir rhoi trwyddedau bws mini i sefydliadau sy’n ymwneud â chrefydd, addysg, hamdden, lles cymdeithasol a gweithgareddau eraill er lles y gymuned. Mae’r trwyddedau hyn yn caniatáu defnydd bws mini â… Content last updated: 08 Awst 2019

Cysylltwch â Ni