Ar-lein, Mae'n arbed amser

 • Gludiant i Ddisgyblion

  Ni fydd gan lawer o ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA,) anabledd a/neu gyflwr meddygol sydd wedi cael diagnosis anghenion trafnidiaeth arbennig a’r un yw eu hawliau â disgyblion era… Content last updated: 28 Ionawr 2022

 • Gwybodaeth am Gludiant o Gartref i Ysgol

  Mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau fod eich plentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac mae hyn yn cynnwys trefnu cludiant i’r ysgol ac oddi yno, talu am gostau hyn a hebrwng eich plentyn pa… Content last updated: 07 Awst 2023

 • Cludiant Ysgol

 • Cludiant coleg ôl 16

  Nid oes gofyniad statudol i ddarparu cludiant ar gyfer dysgwyr sydd yn hŷn na 16 oed. Fodd bynnag, mae Merthyr Tudful yn cynnig gwasanaeth trafnidiaeth ddisgresiynol ar gyfer dysgwyr 16 i 19 oed sydd… Content last updated: 07 Awst 2023

 • Cludiant i blant gydag anghenion addysgol arbennig neu gyda anhawster symud

  Cludiant ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol ychwanegol Ystyrir anghenion addysgol ychwanegol pob un unigolyn fel sydd wedi’u manylu mewn Cynllun Datblygu Unigol (CDU) ffurfiol neu asesiad proff… Content last updated: 07 Awst 2023

 • Derbyn i Ysgolion

  Nodwch – Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bydd hysbysiad lleoliad ar gyfer plant Cyn-Meithrin ar gyfer Ebrill 2024 yn cael ei anfon yn awr yn Medi 2023. Gwnewch gais am le Ysgol a sut i apelio os na… Content last updated: 03 Gorffennaf 2023

 • Polisi Trafnidiaeth

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wrth galon tynnu ynghyd llu o bartneriaid i gyflawni rhwydwaith trafnidiaeth sy’n diwallu anghenion preswylwyr lleol, ymwelwyr a busnesau heddiw ac yn y dyf… Content last updated: 12 Medi 2023

 • Fforwm Cyllideb Ysgolion

  Mae Adran 47A o Ddeddf Safonau a Fframwaith ysgolion 1998, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002 yn ei gwneud yn ofynnol fod pob Cyngor yn sefydlu Fforwm Ysgolion. Yn unol â Rheoliadau Fforwm Ysgol… Content last updated: 22 Medi 2023

 • Cais am le mewn Ysgol

  Os hoffech wneud cais am le ysgol, dewiswch un o'r dolenni isod Content last updated: 10 Mai 2021

 • Ysgol Arlwyo

  Mae Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn credu bod angen maeth da ar blant a phobl ifanc er mwyn iddynt gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Mae bwydlenni ein hysgolion Cynr… Content last updated: 17 Awst 2023

 • Apelio yn erbyn Derbyniad Ysgolion

  Mae gan bob Ysgol ym Merthyr Tudful rif derbyn sy’n cael ei osod mewn perthynas â gallu’r ysgol i osod disgyblion. Mae’r wybodaeth ganlynol yn berthnasol i drefniadau derbyn ysgolion cymunedol, mae tr… Content last updated: 15 Awst 2023

 • Derbyniadau i ysgolion uwchradd

  Os yw pen blwydd eich plentyn yn 12 oed rhwng 1 Medi 2024 a 31 Awst  2025  rhaid i chi wneud cais am drosglwyddo o ysgol gynradd Bl6 i ysgol uwchradd Bl 7. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o… Content last updated: 04 Medi 2023

 • Gwiriwch dalgylchoedd ysgolion

  Mae’r map yn dangos ysgolion ar gyfer yr ardal ond medrwch ganfod pa ddalgylch yr ydych chi’n edrych arni trwy glicio unrhyw le arall oddi fewn i’r ffiniau  - bydd ffenest fechan yn rhestri’r ysgolion… Content last updated: 20 Rhagfyr 2022

 • Derbyniadau i ddosbarth Derbyn ysgolion cynradd

  Os yw pen blwydd eich plentyn yn 5 oed rhwng 1 Medi 2024 a 31 Awst 2025 mae rhaid i chi wneud cais am le newydd mewn dosbarth derbyn mewn ysgol. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses. … Content last updated: 04 Medi 2023

 • Gwneud cais am Ginio am Ddim

  Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful ac yn cael unrhyw un o'r canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oed Ysgol: Cymhorthdal Incwm Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm… Content last updated: 15 Awst 2023

 • Cyngor ar flaen y gad gyda’i welliannau cyffrous i drafnidiaeth

  Dyfarnwyd £6.3m i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful er mwyn rheoli datblygiadau trafnidiaeth cyffrous ar draws De-ddwyrain Cymru, gan gynnwys y prosiect Metro a thrydaneiddio bysiau a thacsis. M… Content last updated: 21 Ionawr 2022

Cysylltwch â Ni