Ar-lein, Mae'n arbed amser

 • Gludiant i Ddisgyblion

  Ni fydd gan lawer o ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA,) anabledd a/neu gyflwr meddygol sydd wedi cael diagnosis anghenion trafnidiaeth arbennig a’r un yw eu hawliau â disgyblion era… Content last updated: 11 Mai 2020

 • CLUDIANT I YSGOLION – CWESTIYNAU CYFFREDIN

  A fydd cludiant i ysgolion yn cael ei ddarparu pan fyddant yn ailagor ym mis Medi? Mae’r Cyngor yn gweithio i ailgychwyn ei wasanaethau cludiant ysgol pwrpasol ar gyfer pob dysgwr, yn unol â chanllawi… Content last updated: 07 Medi 2020

 • Welsh to follow

  Mae'r Cyngor yn ceisio barn y cyhoedd am ei gynlluniau i newid y ddarpariaeth gludiant gartref i'r ysgol gyfredol ar gyfer plant ysgol ar draws Merthyr Tudful. Ar hyn o bryd, mae'n costio mwy na £ 162… Content last updated: 03 Hydref 2019

 • Ceisio barn am opsiynau trafnidiaeth ysgol/coleg ôl-16

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ceisio cael barn y cyhoedd am ei gynlluniau i newid darpariaeth trafnidiaeth gyfredol ar gyfer myfyrwyr dros 16 mlwydd oed. Ar hyn o bryd caiff disgyblio… Content last updated: 24 Medi 2019

 • Transport & Travel

 • Polisi Trafnidiaeth

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wrth galon tynnu ynghyd llu o bartneriaid i gyflawni rhwydwaith trafnidiaeth sy’n diwallu anghenion preswylwyr lleol, ymwelwyr a busnesau heddiw ac yn y dyf… Content last updated: 31 Hydref 2019

 • Derbyn i Ysgolion

  Gwnewch gais am le Ysgol a sut i apelio os na fyddwch chi'n cael yr Ysgol o'ch dewis chi. Content last updated: 31 Hydref 2019

 • Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

  Dim ond ‘Gweithwyr Allweddol Hanfodol’ (fel y dynodir mewn cyfathrebiad blaenorol oddi wrth ysgolion) ddylai wneud cais i ysgol eu plentyn ynghylch cael mynediad i’r Hyb i’w plentyn/plant, er mwyn eu… Content last updated: 16 Ebrill 2021

 • Ysgol Arlwyo

  Mae Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr o’r farn bod angen maeth da ar blant a phobl ifanc er mwyn iddynt gael y dechrau gorau posibl i’w bywydau. Mae bwydlenni ein hysgolion c… Content last updated: 18 Chwefror 2021

 • Cais am le mewn Ysgol

  Os hoffech wneud cais am le ysgol, dewiswch un o'r dolenni isod Content last updated: 31 Hydref 2019

 • Cwricwlwm ysgol

  Mae cwricwlwm ysgol yn: canolbwyntio ar y dysgwr sicrhau fod datblygiad sgiliau priodol wedi’i weu iddo o’r dechrau i’r diwedd cynnig cynnwys pwnc llai gyda ffocws mwy ar sgiliau canolbwyntio ar barh… Content last updated: 12 Chwefror 2021

 • Bus Quality Standards Wins At Wales National Transport Awards

  A public transport initiative in South-East Wales aimed at improving bus services has been announced as a winner at the Wales National Transport Awards.   Hosted by the Chartered Institute of Logisti… Content last updated: 24 Medi 2019

 • Apelio yn erbyn Derbyniad Ysgolion

  Every school in Merthyr Tydfil has an admission number which is set by reference to the school’s capacity to accommodate pupils. The following information relates to admission arrangements for communi… Content last updated: 29 Medi 2020

 • Cinio Ysgol a Chlybiau Brecwast

  Gwybodaeth am Ginio Ysgol a Chlybiau Brecwast. Content last updated: 12 Chwefror 2021

 • Grantiau Gwisg Ysgol

  Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru - Mynediad  Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo disgyblion cymwys i gael dillad ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer g… Content last updated: 31 Hydref 2019

 • Derbyniadau i ysgolion uwchradd

  Os yw pen blwydd eich plentyn yn 12 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst  2022  rhaid i chi wneud cais am drosglwyddo o ysgol gynradd Bl6 i ysgol uwchradd Bl 7. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o… Content last updated: 29 Medi 2020

 • Gwiriwch dalgylchoedd ysgolion

  Mae’r map yn dangos ysgolion ar gyfer yr ardal ond medrwch ganfod pa ddalgylch yr ydych chi’n edrych arni trwy glicio unrhyw le arall oddi fewn i’r ffiniau  - bydd ffenest fechan yn rhestri’r ysgolion… Content last updated: 31 Rhagfyr 2019

 • Derbyniadau i ddosbarth Derbyn ysgolion cynradd

  Os yw pen blwydd eich plentyn yn 5 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst 2022 mae rhaid i chi wneud cais am le newydd mewn dosbarth derbyn mewn ysgol. Cafodd taflen ei hanfon atoch i’ch hysbysu o’r broses. … Content last updated: 13 Ebrill 2021

 • Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

  Y Flwyddyn Academaidd 2020/21 TYMOR Y TYMOR YNDECHRAU HANNER TYMOR YN DECHRAU HANNER TYMOR YN GORFFEN Y TYMOR YNGORFFEN HYDREF2020 Dydd Mawrth1 Medi Dydd Llun26 Hydref Dydd Gwener30 Hydref Dydd… Content last updated: 25 Mawrth 2021

 • Gwnewch gais am Brydau Ysgol am Ddim

  Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful ac yn cael unrhyw un o'r canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oed Ysgol: Cymhorthdal Incwm Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm… Content last updated: 31 Hydref 2019

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y