Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tai

DIWEDDARIAD Swyddfa Cyngor Tai – Cau Dros Dro DIWEDDARIAD

Mewn ymateb i sefyllfa Coronafeirws, ac yn y byr dymor, er mwyn diogelu ein staff a’n cwsmeriaid rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd o gau’r swyddfa dai dros dro. Bydd llawer o’n staff yn parhau i weithio o adref i ddarparu unrhyw gyngor, canllaw a chefnogaeth mewn sefyllfaoedd o argyfwng pe byddent yn codi drwy ein prif rif ffôn 01685 725000 neu drwy e-bostio blwch post tai Housing@merthyr.gov.uk.

Nodwch fod y Staff Tai ar gael rhwng 08.30am a 5pm (4.30pm ar Ddydd Gwener) i ymdrin ag ymholiadau tai. Os ydych chi’n cael trafferth logio mewn i Living Merthyr Tydfil cliciwch ar ‘Rwyf wedi anghofio fy nata cofiadwy’ ar y dudalen logio i mewn, a dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir.

Cysylltwch â’ch darparwr Tai i ddechrau am unrhyw ymholiadau’n ymwneud â thenantiaeth.

Y tu allan i oriau swyddfa (gyda’r nos a thros benwythnosau) bydd y gwasanaeth arferol ar gael y tu allan i oriau swyddfa drwy ffonio 01685 725336. Nodwch fod y rhif hwn ar gael mewn argyfwng yn unig.

Byddwn yn darparu unrhyw ddiweddariadau pellach ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol (Facebook) pan fydd y swyddfa’n ail-agor ond gallwch fod yn dawel eich meddwl yn y cyfamser y byddwn yn sicrhau ein bod ni’n cynnal ein lefelau uchel o wasanaeth i’r holl gwsmeriaid yn ystod y cyfnod anodd a bythol newidiol hwn.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru, oddi wrth Julie James AC, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

Tai Amlfeddiannaeth

Gwybodaeth am dai amlfeddiannaeth.

Gwybodaeth am a Chyngor ar Dai

Gwybodaeth am a Chyngor ar Dai.

Atal Digartrefedd

Atal Digartrefedd.

Troi Tai'n Gartrefi

Cymorth i berchnogion eiddo gwag.

Benthyciadau Gwella Cartref

Ydych chi'n gymwys am Fenthyciad Gwella Cartref?

Gwnewch gais am Dai Cymdeithasol

Gwneud cais am Dai ym Mwrdeistref Merthyr Tudful.

Rent Smart Wales Tenants

Information for tenants on the new requirement for landlords to be registered with Rent Smart Wales.

Addasiadau a chymorth i bobl anabl

Darganfyddwch a ydych yn gymwys am y gwasanath hwn.

Annibyniaeth gartref i bobl anabl

Treialwch ystod o gymhorthion ac offer arbenigol cyn eu cael/gosod.

Eiddo Preswyl Gwag

Gwybodaeth am eiddo preswyl gwag.

Ynni Cyngor ac Asesiad Effeithlonrwydd

Cyngor ac asesiad effeithlonrwydd

Cwynion am Dai

Gwybodaeth am gyflwr tai.

Troi allan anghyfreithlon ac aflonyddu

Beth yw troi allan anghyfreithlon ac aflonyddu?

Ardaloedd Adnewyddu

Gwella amodau byw mewn ardaloedd y mae angen eu hadfywio.

Sipsi / Teithiwr

Cais safle Gynmil a gwybodaeth gyswllt rheolwr y safle

Cronfa Caledi i Denantiaid

Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer Tenantiaid yn y Sector Rhentu Preifat