Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tai

Mae’r Gwasanaeth Darganfod Atebion Tai yn cynnig cyngor wyneb yn wyneb a dros y ffon.

Mae’r Ganolfan Ddinesig ar agor rhwng 08.00am a 12.00 a 2.00pm tan 5.00pm (4:30 Dydd Gwener) gydag apwyntiad yn unig. Mae llinellau ffon Tai ar agor rhwng 8.30am i 10.00am a 2.30pm tan 4.30pm. Gellir e-bostio ymholiadau tai housing@merthyr.gov.uk. Gallwch hefyd anfon unrhyw ddogfennau sydd wedi ei ofyn amdano i gefnogi eich cais am dai neu ddigartrefedd i’r cyfeiriad yma.

Gellir derbyn gwybodaeth a chyngor ar ein gwefan www.livingmerthyrtydfil.org.uk, a byddem yn eich annog i gyfeirio ato fel man cychwyn. Os nad oes gennych fynediad i wasanaethau’r rhyngrwyd ac yn methu datrys eich ymholiad ac yn dymuno trefnu apwyntiad gydag aelod o’r Tîm Gwasanaethau Darganfod Atebion Tai, cysylltwch gyda’r Ganolfan Ddinesig ar 01685 725000.

Ar gyfer cyflwyniadau digartrefedd brys, yn ystod oriau arferol (Lluniau, 8.30am i 5.00pm, Gwener 8.30am - 4.30pm), ffoniwch 01685 725000.

Tu allan i oriau arferol (achosion digartrefedd brys yn unig), ffoniwch 01685 385231

Mae’r gwasanaeth yn derbyn nifer uchel o alwadau, felly gofynnwn i chi fod yn amyneddgar a byddwn yn ymateb i’ch cais cyn gynted â phosib.

Tai Amlfeddiannaeth

Gwybodaeth am dai amlfeddiannaeth.

Gwybodaeth am a Chyngor ar Dai

Gwybodaeth am a Chyngor ar Dai.

Atal Digartrefedd

Atal Digartrefedd.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai (RhCT) 2022-26

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai (RhCT) 2022-26

Benthyciadau Gwella Cartref

Ydych chi'n gymwys am Fenthyciad Gwella Cartref?

Gwnewch gais am Dai Cymdeithasol

Gwneud cais am Dai ym Mwrdeistref Merthyr Tudful.

Tenantiaid Rhentu Doeth Cymru

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid am y gofyniad newydd i landlordiaid yn cael eu cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.

Addasiadau a chymorth i bobl anabl

Darganfyddwch a ydych yn gymwys am y gwasanaeth hwn.

Annibyniaeth gartref i bobl anabl

Treialwch ystod o gymhorthion ac offer arbenigol cyn eu cael/gosod.

Eiddo Preswyl Gwag

Gwybodaeth am eiddo preswyl gwag.

Ynni Cyngor ac Asesiad Effeithlonrwydd

Cyngor ac asesiad effeithlonrwydd

Cwynion am Dai

Gwybodaeth am gyflwr tai.

Troi allan anghyfreithlon ac aflonyddu

Beth yw troi allan anghyfreithlon ac aflonyddu?

Ardaloedd Adnewyddu

Gwella amodau byw mewn ardaloedd y mae angen eu hadfywio.

Sipsi / Teithiwr

Cais safle Gynmil a gwybodaeth gyswllt rheolwr y safle

Cynllun Lesio Cymru

Sut y gall landlordiaid sydd ag eiddo i'w rentu ei brydlesu drwy eu hawdurdod lleol.

Cronfa Atal Digartrefedd

Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais.

Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym Merthyr Tudful

Mae a wnelo Ailgartrefu Cyflym â darparu tai ar gyfer pobl sy’n wynebu digartrefedd, gan sicrhau eu bod yn cael tai sefydlog cyn gynted ag y bo modd yn hytrach na’u bod yn aros mewn llety dros dro am gyfnod rhy hir.

Eco Scheme

Eco Scheme