Ar-lein, Mae'n arbed amser

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Darganfyddwch wybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio, problemau’r ffordd a’r briffordd, teithio consesiynol a mwy.

To follow

To follow

Rhybuddion Traffig

Rhybuddion Traffig

Gwasanaethau Parcio

Darganfyddwch wybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio, problemau’r ffordd a’r briffordd, teithio consesiynol a mwy.

Llifogydd a Draenio

Adrodd ar faterion llifogydd a draenio a chael gwybodaeth am reoli perygl llifogydd gan gynnwys dŵr o'r prif gyflenwad a charthffosydd cyhoeddus

Ffyrdd a llwybrau troed

Gwaith ffordd, gwaith cynnal a chadw ar y ffyrdd a sut i adrodd ar broblem ar y ffordd

Rheoli Traffig

Sut i wneud cais am farciau ffordd newydd, sut i wneud cais i gau ffyrdd, gwybodaeth am y cynllun traffig a rhagor.

Diogelwch y Ffyrdd

Gwybodaeth am hyfforddiant i blant ar groesi'r ffordd, beicio, camerâu cyflymder a phatrolau croesfannau ysgolion

Gwneud cais am Docyn Bws Person Anabl

Mae Trafnidiaeth i Gymru yn ailgyhoeddi cardiau newydd ledled Cymru ar ran Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol. Mae angen gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i Drafnidiaeth i Gymru.

Gwneud cais am bàs bws ar gyfer person hŷn

Canfod meini prawf cymhwysedd ar gyfer pàs bws person hŷn a sut i wneud cais.

Gweithredwyr bysiau, arosfannau bysiau a llochesi

Hysbysu am arhosfan fws sydd wedi cael ei fandaleiddio a gwybodaeth am weithredwyr bysiau ac arosfannau.

Hawliau Tramwy

Gwybodaeth am hawliau tramwy yn y Fwrdeistref a sut i adrodd ar broblem.

Enwi a rhifo Strydoedd ac Eiddo

ddyrannu cyfeiriad swyddogol gan.

Polisi Trafnidiaeth

Gweld ein Cynllun Trafnidiaeth ar gyfer 2015-2020.

Noddi Cylchfan

Hyrwyddwch eich busnes drwy noddi cylchfan ym Merthyr Tudful.

Tocyn Bws Cydymaith

Ymgeisio am docyn bws cydymaith.

Deddf Teithio Llesol - Adroddiad Blynyddol

Yn unol â’r dyletswyddau o dan adrannau 7(3) a 10(2) o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, gweler adroddiad blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer y flwyddyn 2022-23.