Ar-lein, Mae'n arbed amser

Darganfyddwch wybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio, problemau’r ffordd a’r briffordd, teithio consesiynol a mwy.

Parcio

Gwybodaeth am barcio - meysydd parcio, bathodynnau glas a dirwyon parcio.

Rhybuddion Traffig

Rhybuddion Traffig

Llifogydd a Draenio

Adrodd ar faterion llifogydd a draenio a chael gwybodaeth am reoli perygl llifogydd gan gynnwys dŵr o'r prif gyflenwad a charthffosydd cyhoeddus

Ffyrdd a llwybrau troed

Gwaith ffordd, gwaith cynnal a chadw ar y ffyrdd a sut i adrodd ar broblem ar y ffordd

Rheoli Traffig

Sut i wneud cais am farciau ffordd newydd, sut i wneud cais i gau ffyrdd, gwybodaeth am y cynllun traffig a rhagor.

Diogelwch y Ffyrdd

Gwybodaeth am hyfforddiant i blant ar groesi'r ffordd, beicio, camerâu cyflemder a phatrolau croesfannau ysgolion

Street cleaning programme

Street cleaning programme

Gwneud cais am gerdyn bws person anabl

Darganfod meini prawf cymhwysedd a sut i wneud cais.

Gwneud cais am gerdyn bws person hŷn

Darganfod meini prawf cymhwysedd a sut i wneud cais.

Bysiau

Hysbysu am arhosfan fws sydd wedi cael ei fandaleiddio a gwybodaeth am weithredwyr bysiau ac arosfannau

Hawliau Tramwy

Gwybodaeth am hawliau tramwy yn y Fwrdeistref a sut i adrodd ar broblem

Enwi a rhifo Strydoedd ac Eiddo

ddyrannu cyfeiriad swyddogol gan

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y