Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llyfrgell Archwilad y CDLl

Dogfennau’r Archwiliad

Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a/neu eu cyflwyno mewn perthynas ag archwiliad o’r cynllun a gyflwynwyd:

ED001Archwiliadau Cynlluniau Datblygu Lleol - Canllaw Gweithredu (Pins, Awst 2015)

ED002 - Nodiadau Canllaw'r Arolygydd REVISED (11.06.19)

ED0036th REVISION Rhaglen Ddrafft y Gwrandawiadau (05.07.19)

ED004Ymateb Cychwynnol yr Arolygydd i'r Cynrychiolwyr (25.04.19)

ED005Llythyr Cychwynnol yr Arolygydd i'r Cyngor (25.04.19) 

ED006Cynllun Llesiant Cwm Taf 2018-2023 (Mai 2018) 

ED007 - Llythyr CBSMT i'r Arolygydd (09.05.19)

ED008Rhestr yr Arolygydd o'r Materion a'r Ystyriaethau ar gyfer Gwrandawiadau (13.05.19) 

ED009 - Papur Cefndir CBSMT SuDS (07.06.19) 

ED010 - Datganiadau Pellach cyflwynir gan y cynrychiolydd a'r Cyngor ar gyfer gwrandawiadau 1 i 8 mewn ymateb i Faterion, Materion a Chwestiynau'r Arolygydd [ED008], ar dudalen we'r sesiwn wrandawiad perthnasol neu'r dolenni canlynol:

ED011 i ED034 – Dogfennau ychwanegol y cyfeirir atynt yn Natganiadau Pellach y Cyngor (11.06.19):

ED035 - Nodyn Atodol yr Arolygydd ar gyfer Gwrandawiadau 1 a 2  (13.06.19)

ED036 - HBF SDCau sylwadau mewn ymateb i ED009 (17.06.19) 

ED037 - Cynllun Adfer Tir Ffos-y-Fran - Cynllun Adfer 

ED038 - Cynllun Adfer Tir Ffos-y-Fran - Cam 1 y Cynllun Adfer - Dogfen Gyflawn - Tachwedd 2015

ED039 - Cynllun Adfer Tir Ffos-y-Fran - Cynllun Adfer - Rhyddhau Amod 53 - Adroddiad Dirprwyedig

ED040 - Gwerthusiad i Ymestyn Llinell Bedlinog i Dowlais Top - Rhagfyr 2013

ED041Ymateb y Cyngor i Arolygwyr nodyn atodol (ED035) Addysg Cyfrwng Cymraeg (21.06.19) 

ED042 - Datganiad Agoriadol y Cyngor  (25.06.19)

ED043 - Atodiad 3 Diwygiedig y Cyngor i Ddatganiad y Gwrandawiad  (27.06.19)

ED044 - Safle Arfaethedig ym Mrondeg a drafodwyd yng Ngwrandawiad 4 (Marvel Ltd 27.06.19) 

ED045 - Atodlen Pwyntiau Gweithredu Wythnos 1 yn codi o Wrandawiadau 1 i 5 (DIWYGIEDIG 11.07.19)

ED046 - Ystadegau Tai a phoblogaeth a gyflwynwyd gan Ymddiriedolaeth Treftadaeth MT mewn ymateb i AP3.1

ED047 - Atodlen o Bwyntiau Gweithredu Wythnos 2 yn codi o Wrandawiadau 6 i 8 (11.07.19

ED048 - Cwm Glo Arolwg 12 Safleoedd o Bwys Cadwraeth  Natur ac asesiad Safleoedd o Bwys Cadwraeth  Natur Ecoleg David Clements Mai 2006

ED049 - Cwm Glo a Glyndyrys Enwi Gwarchodfeydd Natur Lleol (Fersiwn Gyfreithlon)

ED050 - Ffeil nodyn Mehefin 2015 Cwm Glo Gwarchodfeydd Natur Lleol Cyfoeth Naturiol Cymru

ED051 – DATGANIADAU PELLACH cyflwynwyd gan Gynrychiolwyr ar gyfer Gwrandawiad 9 fel ymateb i bapurau’r Cyngor a baratowyd ar gyfer Pwyntiau Gweithredu 3.3 a 4.3 [ED045] gellir cael mynediad atynt drwy ddolen gwefan Gwrandawiad 9:

ED052 - Agenda ar gyfer Gwrandawiad 9 - Tai a materion eraill

ED053 - Datganiad y Cyngor ar gyfer Gwrandawiad 9 - Dyraniadau/cyflenwad Tai a materion eraill (20.08.19)

ED054 – Amserlen Pwyntiau Gweithredu sy’n codi o Wrandawiad 9 (22.08.19)

Newidiadau i’r Materion sy’n Codi (MAC) – Ymgynghoriad Cyhoeddus – Dydd Llun 9 Medi tan 21 Hydref 2019

ED055 - Amserlen y Newidiadau i'r Materion sy'n Codi i'r Cynllun Datblygu Amnewid (Medi 2019)

ED056 - Datganiad Ysgrifenedig y Cynllun Adnau Amnewid fel y'i diwygiwyd gan y Newidiadau i'r Materion sy'n Codi (Medi 2019)

ED057 - Adendwm Adroddiad y Gwerthusiad Cynaliadwyedd (Medi 2019)

ED058 - Adendwm Adroddiad Asesiad Priodol Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd (Medi 2019) 

ED059 Gellir gweld Hysbysiad o’r Ymgynghoriad Cyhoeddus i’r Newidiadau i’r Materion sy’n Codi

Cyfeiriwch at y Cynllun Datblygu Lleol Amnedwid Cyntaf 2016-2013 am wybodaeth bellach a sut i gyflwyno sylwadau.

ED060 Cofrestr y Sylwadau a Wnaethpwyd i'r Materion yn sgil Newidiadau arfaethedig (MysN)  (24 Hydref 2019)

ED061 Llythyr yr arolygydd at y Cyngor ynghylch sylwadau Cyfoeth Naturiol Cymru ar y MACs (28.1019) 

ED062  Adroddiad yr Arolygydd CDLl Merthyr (17.12.19)

 

Dogfennau Cyflwyno

Edrychwch ar  Ddogfennau Cyflwyno ‘r Cyngor yn cynnwys Dogfennau’n Seiliedig ar dystiolaeth a anfonwyd i Lywodraeth Cymru a’r Arolygaeth Gynllunio ar gyfer Archwilio i’r CDLl Amnewid 2016-2031.

Cysylltwch â Ni